Konkurs ZUCH semestralny z języka angielskiego

Organizator konkursu: Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowania językiem angielskim wśród dzieci,
– rozwijanie samodzielności,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności z języka angielskiego,
– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia.

Uczestnicy: Uczniowie klas I-III szkoły podstawowej

Zasady konkursu:
Konkurs Zuch polega na samodzielnym rozwiązaniu przez uczniów sprawdzianu zróżnicowanego w zależności od klasy. Konkurs Zuch z języka angielskiego sprawdza znajomość słownictwa oraz podstawowych zwrotów. Testy konkursowe zawierają 21 pytań o różnej skali trudności. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału do 29.01.2020 roku.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez organizatora.
Wyniki podane zostaną do dnia 24.04.2020 roku.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 26.02.2020 roku w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Każdy uczestnik konkursów Zuch otrzyma dyplom.
Najlepsi uczniowie w poszczególnych seriach konkursu (tj. klasa 1, 2 i 3) zostaną uhonorowani nagrodami rozdanymi na następujących zasadach:
Miejsce 1: Grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa;
Miejsca od 2 do 5: Dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe;
Miejsca od 6 do 15: Dyplomy laureatów;
Miejsca powyżej 16: Dyplomy uznania.

Koordynator konkursu:
Bogumiła Kordus