Wyniki konkursu: ZAWODOWCY W PRACOWNI ŚWIĘTEGO MIKOŁAJA

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki szkolnego konkursu dla klas 1-3: Zawodowcy w pracowni Świętego Mikołaja.

I m-ce: Urszula Stawska kl. 3b
II m-ce: Eliza Bryłkowska kl. 1a
III m-ce: Helena Maczaluk kl. 2a

Wyróżnienia: Aleksander Sasiak, Jan Leszczyński, Gabriela Misiak, Sofia Kravtsova, Siamion Dudko.

Gratulujemy!

Wyniki konkursu wzgórze w barwach hipsometrycznych

Z przyjemnością ogłaszamy wyniki konkursu geograficznego “Wzgórze w barwach hipsometrycznych”.
Najciekawsze prace wybrane zostały w następującej kolejności:

I miejsce: Anna Stawska /5B
II miejsce: Julia Nowak /5C
III miejsce: Filip Kaczmarczyk /5A

Gratulujemy!

Wyniki konkursu Eko Choinka

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki szkolnego konkursu “Eko choinka”

I miejsce Eliza Bryłkowska z klasy Ia
II miejsce Michał Jastrzębski z klasy Ia
III miejsce Martyna Smagacz z klasy IIb

Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy.

Nagrody Miasta Poznania wręczone

Miło nam poinformować, że dwoje uczniów Osiemdziesiątki Dziewiątki oraz dwoje absolwentów w dniu 18 grudnia 2023 roku odebrało Nagrody Miasta Poznania za szczególne osiągnięcia naukowe i sportowe.
W kategorii naukowej nagrodę I stopnia otrzymał Marek Szczuciński, a nagrodę III stopnia Wojciech Szymczak.
W kategorii sportowej wyróżnienia odebrali: Olivier Deja z kl. 6b i Stanisław Szymczak z kl. 7b.
Serdecznie gratulujemy!!! Jesteśmy dumni, że tak dzielnie i wytrwale rozwijacie swoje zainteresowania i talenty. Trzymamy kciuki za Wasze kolejne sukcesy.

II Wielkopolski Konkurs Plastyczny: BARWY POWSTANIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Inicjatorem konkursu jest Stowarzyszenie Odra-Niemen Oddział Wielkopolski w Poznaniu. Patronat nad wydarzeniem objął Instytut Pamięci Narodowej Oddział w Poznaniu.

Cele konkursu:
– edukacja patriotyczna,
– promocja Powstania Wielkopolskiego wśród uczniów,
– działania wspierające rozwój talentu dzieci i młodzieży,
– rozbudzanie aktywności twórczej uczniów,
– kształtowanie wrażliwości estetycznej,
– rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości,
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań patriotycznych.

Uczestnicy konkursu:
– konkurs odbywa się w dwóch grupach: uczniowie klas V-VI oraz uczniowie klas VII-VIII

Zasady konkursu:
– zadanie konkursowe polega na przygotowaniu pracy plastycznej, nawiązującej do tematyki Powstania Wielkopolskiego,
– format pracy: kartka bloku technicznego A3 lub A4,
– technika wykonania prac: kredka, mazak, węgiel, farby, plastelina, wydzieranka, kolaż,
– prace wykonane na płasko bez użycia materiałów sypkich,
– każda praca powinna być opisana na odwrocie według załączonego wzoru, w sposób czytelny, drukowanymi literami lub komputerowo (załącznik nr 1),
– każdy uczestnik wypełnia kartę zgłoszenia (załącznik nr 2 oraz załącznik nr 3)
– brak któregoś z wyżej wymienionych załączników skutkuje nieprzyjęciem pracy.
– każdy uczestnik konkursu może zgłosić jedną pracę konkursową.

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i estetyka wykonanej pracy oraz zgodność w zakresie tematu.
– widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej ucznia
– przesłanie autora pracy, idea, refleksja
Termin konkursu:
Prace należy dostarczyć do 20.12.2023r. do członków szkolnej komisji konkursowej lub pozostawić w portierni w wyznaczonym terminie.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone przez Inicjatora konkursu dnia 10.01.2024 r. oraz opublikowane na stronie https://liblink.pl/YGBPvLRFxY i mediach społecznościowych Stowarzyszenia Odra-Niemen Wielkopolski. O terminie i miejscu wręczenia nagród oraz dyplomów Inicjator konkursu powiadomi laureatów telefonicznie najpóźniej 7 dni przed wydarzeniem. Na zwycięzców czekają nagrody rzeczowe. Konkurs został dofinansowany ze środków Fundacji Zakłady Kórnickie.
Sponsorem projektu jest Poznańskie Muzeum Pyry.

Serdecznie zachęcamy do udziału w konkursie. Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość:)

Komisja konkursowa:
Anna Matysiak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki – konkurs patriotyczny

Regulamin Konkursu “ZAWODOWCY w pracowni Świętego Mikołaja:)”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– podwyższenie świadomości zawodowej dzieci,
– wzbudzenie zainteresowania wśród najmłodszych tematyką zawodów,
– rozwijanie kreatywności uczniów i postawy twórczej;
– kształtowanie wrażliwości estetycznej;
– rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości;
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
– każdy autor może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną, która będzie przedstawiać dowolnego Elfa ZAWODOWCA,
– prace plastyczne należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką plastyczną.
– prace należy wykonać na kartce formatu A4 lub A3.
– prace należy szczegółowo i czytelnie opisać: imię i nazwisko autora pracy, klasę do której uczęszcza i nazwę Elfa ZAWODOWCA,
– prace należy dostarczyć do organizatorów konkursu lub zostawić w szkolnej portierni

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i estetyka wykonanej pracy oraz zgodność w zakresie tematu.
– widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dziecko.

Termin konkursu:
Termin dostarczania prac do Organizatorów konkursu: 15.12.2023 r.
Ogłoszenie wyników:
O wynikach zostaną powiadomieni laureaci konkursu do dnia 21 grudnia 2023 roku. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.
Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Czekamy na Wasze prace:)

Komisja konkursowa:
Izabela Gosik, Aleksandra Paluch, Anita Orzechowska, Agnieszka Ziółkowska, Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Regulamin konkursu pt. “Wiem. Wybieram dobrze.”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– usystematyzowanie nabytej przez uczniów wiedzy o przyczynach i następstwach używania używek oraz wypracowania przez nich krytycznego myślenia w tym zakresie,
– usystematyzowanie nabytej przez uczniów wiedzy o umiejętnościach chroniących przed używaniem substancji psychoaktywnych,
– usystematyzowanie zdobytej wiedzy w twórczy sposób.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 7.

Zasady konkursu:
– przedmiotem konkursu jest stworzenie reklamy w formie plakatu bądź tekstu promującej świadomy wybór jakim jest nie zażywanie substancji psychoaktywnych,
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci plakatu w formacie A4 lub A3 lub wiersza/rymowanki/krótkiego tekstu,
– gotowe i podpisane na odwrocie prace (imię, nazwisko, klasa, szkoła) należy przynieść do gabinetu pedagoga do dnia 13.12.2023 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 13.12.2023 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 18.12.2023 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I, II i III miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Aniela Sobczak
Michał Frątczak
Anna Szymczak

Koordynator konkursu:
Aniela Sobczak

Regulamin konkursu