Regulamin konkursu ,,Sztuka na talerzu”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:

Bednarska Szkoła Podstawowa Terytorium Raszyńska w Warszawie

Uczestnicy:
Konkurs adresowany jest do uczniów klas IV – VIII.

Zasady konkursu:
Zadaniem w konkursie jest wykonanie kompozycji nawiązującej do dzieła znanego artysty, przy użyciu jedzenia oraz wszelkich produktów spożywczych i sfotografowanie jej. Wykonane zdjęcie należy przesłać na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl do dnia 13 marca 2024 r. wraz oświadczeniem (załącznik).
Rozmiar zdjęcia nie może przekraczać 12Mb.
Na nadesłanej fotografii nie powinny znajdować się żadne napisy oraz osoby.
Uczestnik może zgłosić jedynie fotografię, której jest wyłącznym autorem i do której posiada pełnię autorskich praw majątkowych.
Przesłanie fotografii na konkurs oraz podpisanego przez opiekuna prawnego uczestnika oświadczenia jest równoznaczne z zapoznaniem się z warunkami regulaminu oraz z oświadczeniem uczestnika o posiadaniu majątkowych praw autorskich do fotografii oraz udzieleniu Organizatorowi nieodpłatnej licencji na korzystanie z fotografii na warunkach zawartych w Regulaminie.

Kryterium oceny prac:
Komisja przy ocenie weźmie pod uwagę oryginalność, ciekawość, jakość wykonania, podejście do tematu, walory artystyczne itp.

Wyniki:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 26 marca 2024 r. na stronie https://www.raszart.online/sztukanatalerzu

Nagrody:
Autorom najlepszych prac konkursowych (laureatom konkursu) przyznane zostaną nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Regulamin konkursu „Konkurs Zuch Roczny 2024”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)

Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela (w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy za pomocą Formularza Google zgłosili chęć udziału oraz opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 15,00 zł, za każdy konkurs w terminie do 20.03.2024 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego z opisem: ZUCH ROCZNY, imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 10 czerwca 2024 r.

Termin konkursu:
23 kwietnia 2024 r. konkurs Zuch z języka polskiego
24 kwietnia 2024 r. konkurs Zuch z języka angielskiego
25 kwietnia 2024 r. konkurs Zuch z matematyki

Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania

Koordynatorzy konkursu:
Halina Chojnowska-Studzińska
Izabela Gosik
Anna Skorupska
Joanna Weremko-Witkowska

Załączniki:
Link do formularza zgłoszeniowego (należy być zalogowanym na konto Google ucznia):
https://forms.gle/t6USn7xrW45TMet5A
Link do strony Centrum Edukacji Szkolnej:
https://www.ces.edu.pl/zuch/zuch-roczny

Eliminacje do konkursu UKŁADANIE KOSTKI RUBIKA

26 lutego 2024 roku w naszej szkole odbyły się eliminacje do konkursu UKŁADANIE KOSTKI RUBIKA. 21 marca Osiemdziesiątkę Dziewiątkę reprezentować będą:
Wojciech Bednarek z kl. 7c
Szymon Mąka z kl. 7c
Stanisław Szymczak z kl. 7b

Pozostałym uczestnikom eliminacji bardzo dziękujemy za udział.

Konkurs “Cztery pory roku z OZE” dla klas 7-8

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych;
– poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;
– kształtowanie postaw przyjaznych OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym efektywność energetyczną gospodarstw domowych;
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
– edukowanie w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 7-8.

Zasady konkursu:
I etap:
1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości Librus do pani Izabeli Jokiel-Misiak do dnia 04.03.2024 r.
2. Udział w teście z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii kwalifikującym do drugiego etapu (11.03.2024 r., godz. 10:00). Szkolna Komisja Konkursowa dopuszcza do przygotowania pracy plastycznej konkursowej ucznia, który otrzymał min. 60% poprawnych odpowiedzi.
– gotowe prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 26.03.2024 r.
– do pracy należy dołączyć zgody oraz porozumienie na udział w konkursie.

II etap:
1. Przedmiotem konkursu jest kalendarz na rok 2025, wykonany według własnego pomysłu w dowolnej technice plastycznej.
2. Kalendarz powinien składać się z 12 stron oraz strony tytułowej.
3. Każda ze stron kalendarza powinna odpowiadać jednemu miesiącowi i odnosić się do tematu konkursu.
4. Kalendarz może być wykonany z dowolnych materiałów, z zastosowaniem różnorodnych technik, w tym dopuszczalne jest wykorzystanie programów komputerowych, a w przypadku wykorzystania zdjęć mogą to być tylko te wykonane przez uczestnika konkursu.
5. Kalendarz nie może być plikiem komputerowym. Na potrzeby konkursu praca musi zostać wydrukowana i w formie papierowej przesłana do organizatora.
6. Rozmiar kalendarza powinien być nie większy niż format A3, a nie mniejszy niż format A4.
7. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. Wykluczone są prace zbiorowe.

Kryteria oceniania prac:
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
– zgodność z tematyką konkursu,
– różnorodność przedstawionych instalacji OZE i ich dobór, jako ilustracji danego miesiąca w zależności od pory roku i/lub różnorodność rozwiązań i urządzeń z wyższą klasą efektywności energetycznej,
– stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,
– pomysłowość.

Termin i miejsce konkursu:
– zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości Librus do pani Izabeli Jokiel-Misiak do dnia 04.03.2024 r.
– termin testu kwalifikujący uczestników do drugiego etapu: 11.03.2024 r. godz. 10:00
– termin oddawania kalendarzy: 26.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 04.04.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I, II i III miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgody na udział w konkursie oraz porozumienie o przekazaniu autorskich praw

Konkurs “Cztery pory roku z OZE” dla klas 4-6

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych;
– poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;
– kształtowanie postaw przyjaznych OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym efektywność energetyczną gospodarstw domowych;
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
– edukowanie w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-6.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci plakatu w dowolnej technice plastycznej, wyłącznie w formacie A3,
– gotowe i podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły) należy przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 22.03.2024 r.
– do pracy należy dołączyć zgody oraz porozumienie na udział w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania, pomysłowość.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 22.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 28.03.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I, II i III miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgody na udział w konkursie oraz porozumienie o przekazaniu autorskich praw

Konkurs “Szanuję – nie hejtuję!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– uświadomienie młodzieży o konieczności rozważnego korzystania z sieci wobec zagrożeń, np. w mediach społecznościowych,
– zapoznanie ze sposobami zapobiegania niebezpiecznym sytuacjom w Internecie,
– propagowanie działań na rzecz bezpiecznego dostępu do nowych technologii sieciowych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci plakatu w dowolnej technice plastycznej, wyłącznie w formacie A3,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dniach 01.03.2024 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 01.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 05.03.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I i II miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Michał Frątczak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Aniela Sobczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Regulamin konkursu

Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdańsku

Cele:
– zainteresowanie uczniów problematyką etyczną
– zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji
– rozwijanie zdolności twórczych, kreatywności
– rozwijanie uzdolnień plastycznych
– popularyzacja formy plakatu

Uczestnicy:
– konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych bez względu na to czy uczestniczą w zajęciach etyki czy też nie
-autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Termin zgłaszania uczestników:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przez dziennik elektroniczny LIBRUS do koordynatora konkursu do dnia 16.02.2024 r.

Zadanie konkursowe:
-należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”.
-ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.
– technika: dowolna (może zawierać odstające elementy)
– format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

Przebieg konkursu:
Etap 1. – eliminacje wstępne:
– etap szkolny – odbywa się w Szkole Podstawowej nr 89
– prace ocenia jury szkolne i wybiera maksymalnie prace 5 uczniów wyłonionych w eliminacjach, które przesyła do organizatora konkursu.
– wyłonienie prac w etapie szkolnym konkursu i dostarczanie prac do organizatora: do czwartku 29 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do placówki).

Etap 2 – półfinał:
– spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze prace wykonane zgodnie z regulaminem, które będą się wyróżniały grafiką, estetycznym wykonaniem, pomysłowością, kreatywnością.
– 22 marca 2024 r. nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zamieszczone będą na stronie https://zsp6.edu.gdansk.pl/pl

Etap 3. – finał:
-etap ogólnopolski– prace podlegają ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele szkoły organizujący konkurs, Dyrekcja ZSP6 i pedagog.
– finał ogólnopolski – 27 marca 2024 r. wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie ZSP 6 w Gdańsku

Nagrody:
Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Koordynator konkursu:
Paulina Urbaniak