Szkolny konkurs recytatorski – „Deklamatornia”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV – VIII.

Cele konkursu:
1. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
2. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie recytacji.
3. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
4. Zainteresowanie uczniów poezją Emilii Waśniowskiej.
5. Zachęcanie do publicznych występów.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie u nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 15 kwietnia 2024 r. godz. 12.30.
2. Uczestnicy konkursu klas IV – VIII prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa Emilii Waśniowskiej.
3. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu do wieku uczestnika,
b. płynność i bezbłędność recytacji,
c. prawidłową dykcję,
d. interpretację utworu zgodną z jego charakterem, przesłaniem,
e. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 15 kwietnia 2024 r., godz. 14.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – Książkowy Zakątek.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Joanna Weremko – Witkowska,
c. Magdalena Prusinowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 15 kwietnia 2024 r.

Nagrody:
1. Komisja wyłoni laureata:
– spośród uczestników klas IV,
– spośród uczestników klas V – VIII.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
4. Laureaci będą reprezentowali Szkołę w XVI Międzyszkolnym Konkursie Recytatorskim WIERSZE EMILII WAŚNIOWSKIEJ organizowanym przez ZSP nr 8 w Poznaniu.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska