Regulamin konkursu “Różdżek świst, ciemna noc, nagły błysk, czarów moc”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– rozwijanie wyobraźni i kreatywności;
– zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-8.

Zasady konkursu:
– Każdy uczestnik prezentuje jedno wymyślone przez siebie zaklęcie – prezentacja powinna zawierać formułę zaklęcia, demonstrację ruchu różdżki, wyjaśnienie działania oraz powodu opracowania takiego zaklęcia. Prezentacja pomysłu powinna trwać nie dłużej niż 3 minuty.
– Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – klasy 1-4 i klasy 5-8.
– Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w terminie do 2 listopada 2022 r., poprzez wypełnienie Formularza Google (https://forms.gle/YisJ4PN5k35827Ae7).
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na nagrywanie i publikację wystąpienia.

Kryteria oceny:
– zgodność z zasadami zawartymi w regulaminie;
– pomysłowość i kreatywność;
– samodzielność.

Termin i miejsce konkursu:
– Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada 2022 r. klasy 1-4 o godzinie 12:50 w sali 114, klasy 5-8 o godzinie 11:45 w sali 24.
– Uczestnicy będą prezentować zaklęcia w losowej kolejności;
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2022 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak
Magdalena Prusinowska

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu (trzy najlepsze prace) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak

Regulamin konkursu “Zjawy, duchy i poltergeisty, czyli kompendium wiedzy o mieszkańcach Hogwartu”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań czytelniczych;
– propagowanie czytania jako ciekawej formy spędzania czasu;
– popularyzowanie wiedzy o cyklu powieściowym J. K. Rowling;
– poszerzanie zakresu wiedzy z literatury;
– zachęcanie do zdrowej rywalizacji.

Uczestnicy:
uczniowie klas 2-8.

Zasady konkursu:
– Konkurs ma charakter jednorazowego testu – polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na pytania zamknięte i otwarte.
– Konkurs odbywa się w dwóch kategoriach – klasy 2-4 i klasy 5-8 .
– Uczestnicy dysponują czasem 30 minut od momentu rozdania arkuszy (bez wliczenia czasu potrzebnego na czynności organizacyjne).
– Konkurs sprawdza znajomość cyklu powieściowego J. K. Rowling dotyczącego losów Harrego Pottera; kategoria klas 2-4 obejmuje trzy pierwsze powieści z cyklu, kategoria klas 5-8 obejmuje cały cykl powieściowy.
– Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie w terminie do 2 listopada 2022 r., poprzez wypełnienie Formularza Google (https://forms.gle/YisJ4PN5k35827Ae7) .

Kryteria oceny:
– Arkusze zostaną sprawdzone i wypunktowane przez komisję konkursową, która zweryfikuje poprawność merytoryczną odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
– Konkurs odbędzie się dnia 4 listopada 2022 r. klasy 2-4 w sali 24, klasy 5-8 w sali 206;
– Czynności organizacyjne dla klas 2-4 rozpoczną się o godzinie 08:55, dla klas 5-8 12:50 , po ich zakończeniu uczestnikom zostanie udostępniony arkusz konkursowy;
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone 9 listopada 2022 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak

Nagrody:
Dla zwycięzców konkursu (trzy najlepsze prace w obu kategoriach) przewidziane są dyplomy oraz nagrody rzeczowe. W kategorii klas 5-8 dodatkową nagrodą będzie możliwość wzięcia udziału w międzyszkolnym konkursie “Puchar Szkół”.

Koordynator konkursu:
Hanna Jasiczak

Nagrody Prezydenta Miasta Poznania

Z przyjemnością informujemy, że troje nauczycieli Osiemdziesiątki Dziewiątki: pani Maria Czekalska, pani Magdalena Prusinowska oraz pan Tomasz Ledzianowski otrzymali Nagrodę Prezydenta Miasta Poznania. Nagrody przyznawane są za wyróżniające osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i organizacyjnej.
Serdecznie gratulujemy, jesteśmy bardzo dumni.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO FIGLARNY MIŚ

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkurs:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zachęcenie dzieci do aktywnego i twórczego spędzania wolnego czasu wraz z rodziną;
– pobudzanie dziecięcej wyobraźni;
– rozwijanie umiejętności plastyczno-manualnych,
– promowanie twórczych dokonań młodych artystów,
– integracja rodzinna.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
– konkurs polega na wspólnym, rodzinnym wykonaniu przestrzennego MISIA z dowolnego materiału;
– wielkość MISIA mierzona sercem autora;
– uczeń/uczennica może zgłosić do konkursu tylko jedną pracę;
– prace należy zaopatrzyć w metryczkę (imię i nazwisko autora, wiek, klasa).

Dodatkowe informacje:
Prace należy oddawać do portierni od 02 listopada 2022 r. do 21 listopada 2022 r.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu;
– oryginalność;
– pomysłowość;
– wykorzystane materiały;
– estetyka pracy.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 25 listopada 2022 r br. na stronie internetowej szkoły w zakładce “KONKURSY” oraz w “OGŁOSZENIA” w dzienniku elektronicznym Librus.

Uwagi końcowe:
1. Przystępując do konkursu, uczestnik wyraża zgodę na:
a. przetwarzanie przez Organizatora jego danych osobowych na potrzeby przeprowadzenia
konkursu i realizacji jego celów, na warunkach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia
1997 r. o ochronie danych osobowych,
b. nieodpłatną publikację pracy konkursowej uczestnika (na stronie internetowej szkoły), jego
imienia, nazwiska w ramach promocji konkursu.
2. Oddanie pracy jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu.
3. Uczestnicy konkursu ponoszą pełną i wyłączną odpowiedzialność z tytułu roszczeń osób trzecich, jakie mogą powstać w związku z ewentualnym naruszeniem jakichkolwiek praw tych osób do zgłoszonych prac.
4. Prace konkursowe nie będą zwracane Uczestnikom.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Agnieszka Ruta
Anna Skorupska
Joanna Weremko-Witkowska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Talenciaki

Przypominamy, że Osiemdziesiątka Dziewiątka bierze udział w akcji “Szkoły Pełne Talentów”.
Akcja trwa do 13.11.2022 r. Zachęcamy, aby otrzymane kupony z kodem QR zeskanować lub wrzucić do skrzynki znajdującej się w holu szkoły. Zebrane Talenciaki szkoła wymieni na nagrody.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

REGULAMIN KONKURSU „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia, – doskonalenie umiejętności kojarzenia i wykorzystywania posiadanej wiedzy, – wykorzystanie umiejętności uważnego słuchania, analizy i syntezy myślenia, – umacnianie wiary we własne siły, – kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji, – kształtowanie odporności na stres i porażkę.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 2 i 3.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter rozgrywek indywidualnych i polega na rozwiązywaniu zagadek słownych.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 03.11.2022 r. (czwartek).
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości LIBRUS, wpisując jako temat: Konkurs „Zagadkowy Zawrót Głowy” – zgłoszenie.
Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Katarzyna Megger.
W świetlicy chęć udziału w konkursie można zgłosić p. Katarzynie Megger, p. Agnieszce Lesickiej lub p. Katarzynie Bykowskiej.
3. KONKURS rozgrywany będzie etapowo
I ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy. Zawodnicy rozwiązują 20 zagadek z różnych dziedzin z podawaną kategorią (np. zwierzę, przedmiot, warzywo). Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki. Za każdą prawidłowo rozwiązaną zagadkę otrzymuje się jeden punkt.
II ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy. Zawodnicy rozwiązują 15 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki. Za każdą prawidłowo rozwiązaną zagadkę otrzymuje się jeden punkt.
Punkty za prawidłowo rozwiązane zagadki w I i II ETAPIE zostaną zliczone, uzyskany wynik to łączna liczba punktów uzyskanych w obu etapach.
Do trzeciego etapu przechodzi w ramach każdej kategorii wiekowej – klas 2 i klas 3 – dwójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy w wyniku pierwszego i drugiego etapu rozwiążą w sumie prawidłowo najwięcej zagadek i uzyskają najwyższą liczbę punktów.
W przypadku, gdy w wyniku podsumowania I i II ETAPU : – liczba zawodników wyniesie 4 osoby, wszyscy przechodzą do FINAŁU, – liczba zawodników wyniesie więcej niż 4 osoby rozegrany zostanie PÓŁFINAŁ.
PÓŁFINAŁ – zawodnicy rozwiązują 12 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki. W półfinale nie ma podziału zawodników na kategorie wiekowe. Do finału przechodzi trójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy rozwiążą prawidłowo najwięcej zagadek.
FINAŁ – etap ma charakter ustny. Zagadki czytane będą dwa razy, bez podawanej kategorii. Na wstępie zawodnicy losują kolejność odpowiadania, następnie kolejno odpowiadają ustnie na zagadki. Każda zagadka skierowana jest do konkretnego gracza i tylko on na nią odpowiada –uzyskując za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt. Każdy zawodnik ma prawo do jednej pomyłki. W przypadku drugiej pomyłki zawodnik kończy grę. Zawodnicy kolejno wybierają numer zagadki z puli dostępnych zagadek. Liczba zagadek w puli uzależniona będzie od liczby finalistów (ilość zawodników razy 10 zagadek). Etap kończy się, gdy pozostanie jeden zawodnik lub wyczerpie się pula zagadek.
ZWYCIĘZCĄ zostaje gracz, który uzyska największą liczbę punktów.
UWAGA! WAŻNE! Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku nieprzewidzianych trudności w wyłonieniu zwycięzców.

KRYTERIA OCENY – prawidłowe rozwiązanie zagadki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Miejsce – sale lekcyjne, sale świetlicowe lub stołówka szkolna SP 89

TERMIN:
ETAP I – klasa 2b – poniedziałek 07.11.2022 r. – stołówka szkolna – godz. 9.00
klasa 2a, 3a, 3b – poniedziałek 07.11.2022 r. – s.23 – godz.13.00
Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw zagadek.
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i po ETAPIE I.

WYNIKI KONKURSU:
– informacja o wynikach kolejnych etapów w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, – opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, – daty publikowania powyższych informacji będą na bieżąco podawane w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

KOMISJA KONKURSOWA: Katarzyna Megger Agnieszka Lesicka Katarzyna Bykowska

NAGRODY: – dyplomy dla wszystkich uczestników, – nagrody rzeczowe dla finalistów, – drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

Koordynator konkursu:
Katarzyna Megger

Regulamin konkursu recytatorskiego „Ludwik Jerzy Kern dzieciom”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Popularyzowanie twórczości Ludwika Jerzego Kerna.
2. Rozwijanie zdolności recytatorskich.
3. Zainteresowanie uczniów poezją.
4. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
5. Zachęcanie do publicznych występów.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.
8. Uczenie rywalizacji w przyjaznej atmosferze.

Uczestnicy:
1. Uczniowie klas II – III.

Zasady uczestnictwa w konkursie:
1. Każda klasa typuje dwoje uczniów wyłonionych do dnia 10 listopada, podczas eliminacji klasowych.
2. Uczestnicy konkursu prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa Ludwika Jerzego Kerna; utwór nie może być krótszy niż 12 wersów; w przypadku krótszego utworu można wybrać więcej wierszy.
3. O kolejności występowania uczestników zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu,
b. pamięciowe opanowanie tekstu – może płynność i bezbłędność recytacji,
c. dykcję,
d. tempo,
d. interpretację słowną utworu,
e. ogólny wyraz artystyczny (uzasadniony gest i ruch sceniczny, strój oraz rekwizyty),
f. kulturę słowa.

Termin i miejsce konkursu:
• 15 listopada 2022 r., godz. 14.00
– Szkoła Podstawowa nr 89 – sala nr 24.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Joanna Weremko-Witkowska
b. Halina Chojnowska-Studzińska
c. Agnieszka Ziółkowska
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników oraz wręczenie dyplomów i nagród nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 15 listopada 2022 r. oraz na stronie internetowej szkoły w zakładce konkursy.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa wyłoni:
a. troje laureatów,
b. każdy laureat otrzyma (drobną) nagrodę rzeczową oraz dyplom.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia jednego z laureatów.

Koordynator konkursu:
Anna Skorupska