Regulamin Konkursu na projekt logo Kuratorium Oświaty w Poznaniu “Kurator blisko ludzi – nowe perspektywy”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Wielkopolski Kurator Oświaty

Cele konkursu:
– Rozwijanie wśród uczniów kompetencji cyfrowych, społecznych i obywatelskich,
– Kształtowanie wśród uczniów pozytywnego wizerunku Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
– Przybliżenie kompetencji Wielkopolskiego Kuratora Oświaty w środowisku edukacyjnym,
– Wspieranie kreatywnego i nieszablonowego myślenia oraz twórczych i oryginalnych pomysłów.

Uczestnicy:
– uczniowie klas 4-8

Zadanie konkursowe:
– Przedmiotem (zadaniem) konkursu jest zaprojektowanie znaku graficznego (logo) Kuratorium Oświaty w Poznaniu, które będzie służyć identyfikacji wizualnej we wszelkiego rodzaju akcjach promocyjnych, dokumentacji, stronie internetowej etc.

Zasady konkursu:
– Projekt graficzny logo można wykonać ręcznie lub korzystając z technik komputerowych.
– Podczas projektowania logo należy pamiętać przede wszystkim o jego praktyczności i możliwości wszechstronnego zastosowania.
– Na formacie A4 należy przedstawić znak mieszczący się w polu 15cmx15cm.
– Logo winno charakteryzować się następującymi cechami:

a) być czytelne i łatwe do zapamiętania,
b) być łatwo utożsamiane z kompetencjami kuratora oświaty,
c) wzbudzać pozytywne emocje,
d) składać się z dwóch podstawowych elementów: sygnetu (symbolu graficznego) i logotypu (graficznie przedstawionej nazwy urzędu),
e) powinno zawierać nazwę urzędu w pełnym brzmieniu: Kuratorium Oświaty w Poznaniu,
f) powinno nawiązywać do takich wartości jak otwartość, empatyczny nadzór pedagogiczny, współpraca.
-Przystąpienie uczestnika do konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści i postanowień regulaminu.
– Warunki niezbędne do udziału w konkursie: wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych, w tym na podawanie do publicznej wiadomości imienia i nazwiska uczestnika Konkursu wraz z nazwą szkoły, w której uczy się oraz wyrażenie zgody na rozpowszechnianie przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kościuszki 93 mojego wizerunku utrwalonego na zdjęciach i/lub nagraniach filmowych we wszelkich informacjach o Konkursie.
– metryczka projektu graficznego zawierająca: nazwę szkoły wraz z miejscowością, imię i nazwisko dyrektora szkoły, telefon kontaktowy, adres e-mail, imię i nazwisko twórców projektu.
– w etapie szkolnym zostaną wyłonione trzy prace, które będą brać udział w finale wojewódzkim.

Kryteria oceniania prac:
– kreatywność, oryginalność, pomysłowość prezentowanego materiału,
– sposób doboru środków, narzędzi i materiałów,
– czytelność przekazu, atrakcyjność formy, przejrzystość,
– wartość i celowość zastosowania środków artystycznego wyrazu, techniki plastycznej,
– estetykę, jakość techniczną, szatę graficzną.

Termin i miejsce konkursu:
– Projekt graficzny wykonany ręcznie należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do 17 maja 2024 r. włącznie.
– Projekt graficzny wykonany za pomocą technik komputerowych wraz z metryczką należy przesłać mailem na adres koordynatora konkursu: izabela.misiak@sp89poznan.edu.pl do 17 maja 2024r. do godz. 15.00.
– Ogłoszenie wyników etapu szkolnego: 20 maja 2024 r. (trzech uczestników reprezentuje szkołę w finale wojewódzkim)
– Ogłoszenia wyników przez Inicjatora Konkursu – do 17 czerwca 2024 r.
– Podanie informacji na Librusie oraz w ogłoszeniach przez Szkolną Komisję Konkursową 18 czerwca.

Załączniki:
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych i rozpowszechnianie wizerunku uczestnika Konkursu wraz z obowiązkiem informacyjnym RODO.

Komisja konkursowa:
Beata Olszewska
Anna Szymczak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak