REGULAMIN KONKURSU UKŁADANIA KOSTKI RUBIKA „8LOxStrefaKostek Speedcubing”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
VIII Liceum Ogólnokształcące im. Adama Mickiewicza w Poznaniu

Cele:
– rozwijanie zainteresowań, zdolności matematycznych uczniów oraz sprawności intelektualnej i manualnej,
– rozwijanie logicznego myślenia, poznawanie algorytmów i zdolności zapamiętywania,
– stwarzanie uczniom możliwości współzawodnictwa.

Uczestnicy:
– konkurs skierowany jest do uczniów klas 6-8 szkół podstawowych z miasta Poznania i powiatu poznańskiego,
– nie ma podziału na kategorie wiekowe.

Organizacja:
– konkurs odbędzie się w VIII Liceum Ogólnokształcącym im. Adama Mickiewicza w Poznaniu w dniu 21 marca 2024 r.
– rejestracja uczestników zaczyna się o godz. 11.30 natomiast oficjalne rozpoczęcie o godz. 12.00,
– szkołę może reprezentować 3 uczniów. W przypadku zgłoszenia się większej ilości chętnych niż przewiduje regulamin, koordynatorzy konkursu przeprowadzą dodatkowe eliminacje,
– uczniowie biorący udział w konkursie, zobowiązani są do dostarczenia koordynatorom konkursu karty zgłoszenia (załącznik 1)

Termin zgłaszania uczestników:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przez dziennik elektroniczny LIBRUS do koordynatora konkursu do dnia 09.02.2024 r.

Zadanie konkursowe:
– ułożenie kostki Rubika 3x3x3 w jak najkrótszym czasie,
– maksymalny czas ułożenia kostki to 5 minut,
– zabronione jest rozkładanie kostki na fragmenty oraz przekręcanie rogów,
– zawodnik czeka, aż zostanie wezwany do startu. Po skończonym ułożeniu zawodnik dostarcza sędziemu kostkę do ponownego pomieszania,
– zawodnik może obejrzeć kostkę przez 10 sekund przed rozpoczęciem ułożenia,
– jeżeli zdarzy się uszkodzenie kostki podczas ułożenia, zawodnik może naprawić uszkodzenie i kontynuować ułożenie. Czas naprawy wliczony jest do czasu ułożenia kostki,
– kostka jest ułożona, kiedy wszystkie kolorowe części są połączone z innymi o tym samym kolorze,
– sędzia informuje zawodnika o osiągniętym wyniku i zapisuje wynik na karcie wyników. Kartę podpisuje sędzia i zawodnik (załącznik 2).

Przebieg konkursu:
Etap 1. – eliminacje wstępne:
1. Każdy z zawodników uczestniczy w etapie eliminacyjnym. Maksymalny czas ułożenia kostki to 5 minut.
2. Zawodnik może obejrzeć kostkę na 10 sekund przed rozpoczęciem ułożenia.
3. Każdy uczestnik przystępuje do dwóch rund, a ich czas jest sumowany.
4. Do następnego etapu przechodzi połowa najlepszych zawodników (którzy uzyskali najkrótszy czas).
5. Czas liczony jest od momentu wydania komendy “Start” przez sędziego do momentu odłożenia kostki przez zawodnika na stolik.
Etap 2 – półfinał:
1. Zawodnicy przystępują do dwóch rund.
2. Maksymalny czas na rundę to 5 minut.
3. Na wynik końcowy składa się suma czasów każdej z rund.
4. Do kolejnego etapu przechodzi 10 zawodników z najkrótszymi czasami.
Etap 2. – finał:
1. Maksymalny czas na rundę to 5 minut.
2. Zawodnik może obejrzeć kostkę na 10 sekund przed rozpoczęciem ułożenia.
3. Finalista przystępuje do dwóch rund, a ich czas jest sumowany.
4. Czas liczony jest od momentu wydania komendy “Start” przez sędziego do momentu odłożenia kostki przez zawodnika na stolik.
5. Wytypowanie trzech najlepszych zawodników (którzy uzyskali najkrótszy czas).

Nagrody:
Zawodnicy, którzy zajmą trzy czołowe miejsca w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe oraz tytuł.
Tytuł Mistrza Kostki Rubika w konkursie 8LOxStrefaKostek Speedcubing zdobywa zawodnik, który ułoży kostkę w najkrótszym czasie.
Tytuł I Wicemistrza Kostki Rubika w konkursie 8LOxStrefaKostek Speedcubing zdobywa zawodnik z drugim czasem.
Tytuł II Wicemistrza Kostki Rubika w konkursie 8LOxStrefaKostek Speedcubing zdobywa zawodnik z trzecim czasem.

Po wręczeniu głównych nagród zostaną przekazane dyplomy wszystkim uczestnikom konkursu oraz zostanie wylosowana nagroda pocieszenia.

Postanowienia końcowe:
Nad przebiegiem konkursu czuwać będzie Zespół Sędziów.
Podczas układania zawodnik nie może używać urządzeń dźwiękowych ani elektronicznych.
Zawodnicy muszą dostarczyć swoje własne kostki, w pełni sprawne, tak aby normalne mieszanie było możliwe.

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z przyszłorocznymi pierwszakami na DRZWI OTWARTE w dniu 12 marca (wtorek) w godz. 17.00 – 18.30. O godz. 17.00 spotykamy się z Państwem w sali gimnastycznej i postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania, a dzieci zapraszamy w tym czasie na warsztaty i zabawy w salach lekcyjnych.

REGULAMIN OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO “RĘCE, KTÓRE…WIDZĄ!”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:

Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni uczniów.
Ćwiczenie zręczności i sprawności manualnej.
Rozwijanie umiejętności społecznych- chęci niesienia bezinteresownej pomocy drugiemu człowiekowi.
Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę sensoryczną o wymiarach max. do 30 cm, która ma na celu stymulowanie zmysłów wzroku, węchu, dotyku lub słuchu.
Prace należy wykonać w formacie przestrzennym (można łączyć różne techniki
i materiały). Istotne jest, aby elementy były przytwierdzone trwale.
Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz klasę
do której uczęszcza.
Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością Szkoły.
Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu, nie będą brały udziału
w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
zgodność z tematem konkursu,
oryginalność,
pomysłowość,
wykorzystane materiały,
estetyka wykonania.

Termin konkursu:
Prace należy oddawać w portierni w dniach od 26 lutego do 22 marca 2024 r. z dopiskiem konkurs plastyczny “Ręce które…widzą!”.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 27 marca 2024 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa:
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Sylwia Wiśniewska

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Wyniki konkursu MASKA KARNAWAŁOWA

Miło nam poinformować o wynikach szkolnego konkursu “Maska karnawałowa”.
I m-ce: Sonia Azarko kl.2a
II m-ce: Emilka Stryczniewicz kl.2a
III m-ce: Hania Kolasińska kl. 1b

Wyróżnienia otrzymują: Helenka Domagalska kl.1b oraz Basia Wysocka kl.2b

Serdecznie gratulujemy! Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu za zaangażowanie i wykonanie pięknych prac.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego.
Konkurs polega na pisemnym udzieleniu odpowiedzi na 26 pytań testowych, na co przeznaczone jest 55 minut + 10 minut na sprawy organizacyjne.
Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w dwóch kategoriach:
• klasy 4, 5 i 6 – poziom 2
• klasy 7 i 8 – poziom 3

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy oddali zgodę (patrz załącznik) uczestnictwa nauczycielowi matematyki i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 15 zł w terminie do 31.01.2024 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KONKURS LOGICZNEGO MYŚLENIA oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.
Do każdego pytania w teście podane są 4 odpowiedzi od A do D. Wśród podanych do pytań odpowiedzi żadna, jedna, dwie, trzy lub wszystkie odpowiedzi mogą być prawidłowe. Każdy uczeń przed konkursem otrzymuje tyle punktów, ile ma decyzji do podjęcia, tzn. 4 razy więcej niż pytań. Za każdą poprawną odpowiedź dopisuje się do otrzymanej sumy 1 punkt, za fałszywą (-1) punkt. Dodatkowo uczeń ma możliwość wstrzymania się od odpowiedzi na wybrane pytania nie uzyskując ani nie tracąc punktów. Odpowiedzi zakreślane są na oddzielnej karcie odpowiedzi.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 12 marca 2024 roku (wtorek) w Szkole Podstawowej nr 89 w Poznaniu.

Nagrody:
Nagrody dla zwycięzców i uczestników Ogólnopolskiego Konkursu Logicznego Myślenia zostaną rozdane wśród uczniów zasadach (niezależnie od ilości osób na danym miejscu):
• miejsce 1: Grawerowany dyplom „Arcymistrza Logicznego Myślenia” oraz nagroda książkowa;
• miejsca od 2 do 5: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia” oraz nagrody książkowe;
• miejsca od 6 do 10: Dyplomy „Mistrza Logicznego Myślenia”;
• miejsca od 11 do 15: Dyplomy „Eksperta Logicznego Myślenia”;
• miejsca poniżej 15: Dyplomy uznania.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Szymczak

załączniki:
regulamin
https://www.ces.edu.pl/logika/regulamin

zgoda
https://www.ces.edu.pl/images/stories/protokoly/Zgoda_rodzicow_opiekunow.pdf

ŚWIETLICOWY KONKURS PLASTYCZNY: MASKA KARNAWAŁOWA

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– rozwijanie kreatywności i wrażliwości estetycznej uczniów,
– inspirowanie do pracy twórczej,
– kształtowanie zainteresowań różnorodnymi technikami plastycznymi,
– wzbogacenie wiedzy uczniów tradycjami karnawału.
– rozwijanie wyobraźni uczniów.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-3, uczęszczających do szkolnej świetlicy.

ZASADY KONKURSU:
– Zadanie konkursowe polega na wykonaniu maski karnawałowej z wybranego szablonu.
Uczniowie mają do wyboru jeden z czterech szablonów, następnie wykonują dekoracje
maski karnawałowej samodzielnie, według własnego pomysłu.
– Prace wykonywane są indywidualnie, a każdy uczeń może wykonać tylko jedną maskę.
– Każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko dziecka, klasę).
– Prac nie należy składać lub zwijać.
– Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 17.01.2024 r., do czwartku włącznie.
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości LIBRUS do koordynatorek konkursu, wpisując jako temat: Konkurs „Maska karnawałowa” – zgłoszenie.
Zapisy na platformie LIBRUS przyjmują p. Aleksandra Paluch i p. Izabela Jokiel-Misiak.
– Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły.

KRYTERIA OCENY:
– pomysłowość i oryginalność maski karnawałowej,
– estetyka w wykonaniu pracy konkursowej.

TERMIN I MIEJSCE KONKURSU:
Termin: konkurs odbędzie się 19 stycznia 2024r., na 7 godz. Lekcyjnej, tj. godz.13.55-14.40.
Miejsce: sala świetlicowa lub stołówka szkolna, wskazana uczniom, którzy zgłosili chęć udziału w konkursie.

WYNIKI KONKURSU:
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana 23 stycznia 2024r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

NAGRODY:
Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III.
Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

KOMISJA KONKURSOWA:
Agnieszka Lesicka, Halina Chojnowska-Studzińska, Aleksandra Paluch, Izabela Jokiel-Misiak, Paulina Urbaniak

Koordynatorki konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak
Aleksandra Paluch

Badanie potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym

Szanowni Państwo,
w związku z trwającymi pracami związanymi z konstruowaniem nowego rozkładu jazdy 2024/2025, Departament Transportu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego prowadzi badania potrzeb przewozowych w publicznym transporcie zbiorowym. Zachęcamy do wypełniania ankiety w terminie do 31.01.2024 r. Ankietę i więcej informacji na ten temat można odnaleźć pod adresem wskazanym w linku:
https://www.umww.pl/artykul/badanie-potrzeb-przewozowych-w-publicznym-transporciezbiorowym-do-projektu-rozkladu-jazdy-pociagow-20242025
oraz na profilu Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu w serwisie Facebook:
https://www.facebook.com/umwwpl?locale=pl_PL.

Mistrz Wielkopolski

Z radością informujemy, że Władysław Baszyński, uczeń klasy 5b, w minioną niedzielę, 15.01.2024 r. został Mistrzem Wielkopolski w biegu na 500 m w kategorii chłopców U12 (rocznik 2014 i 2013).
Gratulujemy i życzymy Władkowi kolejnych sportowych sukcesów 🙂
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Wyniki konkursu plastycznego “Barwy powstania”

Z radością informujemy, że w II Wielkopolskim Konkursie Plastycznym: “Barwy Powstania” w kategorii klas: VI-VIII, pierwsze miejsce zdobył uczeń naszej szkoły: Aleksander Bryłkowski z kl. 6c.
Organizatorzy konkursu otrzymali 397 prac od uczniów z 59 szkół podstawowych z całej Wielkopolski!
Serdecznie GRATULUJEMY Olkowi zwycięstwa.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu, którzy reprezentowali naszą szkołę, za Waszą kreatywność i zaangażowanie.