Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego

Z przyjemnością prezentujemy wyniki konkursu fotograficznego “Kolory lata i jesieni”.

Jak co roku, ogrom prac wypełnił hol patrona przeróżnymi kolorami (szczególnie złotej jesieni). Gratulujemy przede wszystkim:
I miejsce – Aleksander Bryłkowski (4c)
II miejsce – Franek Woźniak (7c)
III miejsce – Piotr Witulski (4c)
III miejsce (Ex aequo) – Krystyna Baszyńska (5b)
wyróżnienie – Jan Bełka (7c)
wyróżnienie – Antoni Ludwiczak (8b)

Brawo wszystkim uczestnikom za ożywienie holu patrona pięknymi zdęciami!

Ekonomiczny klucz do przyszłości 2022

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
Na etapie szkolnym i międzyszkolnym uczniowie rozwiązują test konkursowy dostępny on-line przy stanowisku komputerowy w szkole lub w miejscu zamieszkania, jeżeli uczeń przebywa na kwarantannie lub w przypadku czasowego zawieszenia pracy szkół.
W czasie konkursu uczniowie nie mogą korzystać z żadnych aplikacji, stron internetowych i komunikatorów. W przeglądarce należy włączyć obsługę JavaScript oraz ustawić opcję „Zezwalaj na wyskakujące okienka”.
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki do 3.12.2021 r.

Kryteria oceniania prac:
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie szkolnym uzyskali 75% możliwych do zdobycia punktów.
Do etapu finałowego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy na etapie międzyszkolnym uzyskali 80% możliwych do zdobycia punktów.
Na etapie finałowym uczestnicy Konkursu będą przygotowywali test teoretyczny i rozwiązanie praktyczne problemu, który zostanie przedstawiony w momencie rozpoczęcia ostatniej części rywalizacji. Następnie zaprezentują swoje propozycje w czasie wideokonferencji z Międzyszkolną Komisją Konkursową.
Ocenie podlegają m.in.: kreatywność, oryginalność pomysłów podejmowanych działań, wartość merytoryczna, walory językowe/ poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się 21 lutego 2022 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 8 marca (poniedziałek) o godz. 14.00.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca. Pozostali uczestnicy ostatniego etapu uzyskują tytuł Finalisty Konkursu.

Szkolna Komisja Konkursowa:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus

Zgoda na udział w konkursie
Regulamin konkursu

Mistrzostwa Wielkopolski w Szermierce

Z przyjemnością informujemy, że Antoni Ludwiczak, uczeń klasy 8b, reprezentował naszą szkołę w Mistrzostwach Wielkopolski Szkół Podstawowych w Szermierce – XXVIII Memoriał Tadeusza Mieloszyńskiego i w kategorii “Floret klasy VII-VIII” zdobył 7 miejsce.
Antku, serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów.

OGÓLNOPOLSKI KONKURS PRAC WYKONANYCH TECHNIKĄ ORIGAMI

I. Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu,

II. Inicjator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 17 im. Orła Białego w Koszalinie, ul. Melchiora Wańkowicza 11,

III. Cele konkursu:
• rozwijanie umiejętności posługiwania się techniką origami;
• rozwijanie kreatywności uczniów i postawy twórczej;
• kształtowanie wrażliwości estetycznej;
• rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości;
• budzenie poczucia odpowiedzialności i satysfakcji z wykonanej pracy;
• rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

IV. Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III oraz IV-VIII szkoły podstawowej.

V. Zasady konkursu:
1. Uczniowie wykonują indywidualnie pracę techniką origami z papieru (bez użycia kleju, tematyka dowolna).
2. Na wykonanie pracy uczniowie będą mieli do wykorzystania 60 min.
3. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 26.11.2021. Zapisy przyjmuje pani Paulina Kryspin oraz pani Katarzyna Bykowska za pośrednictwem wiadomości Librus lub poprzez zgłoszenie w świetlicy szkolnej.
4. Do udziału w konkursie niezbędna jest zgoda rodzica, która zostanie przekazana uczniom po przyjęciu chęci wzięcia udziału w konkursie.
5. Materiały potrzebne do wykonania origami zapewniają koordynatorzy konkursu (papier, nożyczki).
6. Wykonane prace zostaną opatrzone wizytówką zawierającą dane autora pracy. Koordynatorzy konkursu przesyłają prace konkursowe na adres organizatora.
7. Szczegóły konkursu znajduję się w załączonym regulaminie.
8. Prace niezgodne z regulaminem lub nadesłane po terminie nie będą brane pod uwagę.

VI. Terminy:
Przygotowanie prac konkursowych odbędzie się dnia 30.11.2021 o godzinie 15.00 w sali numer 21.

VII. Kryteria oceniania:
Prace konkursowe będą oceniane przez inicjatora konkursu w dwóch kategoriach wiekowych dla uczniów klas I-III oraz IV-VIII.
Przy wyborze prac będą brane pod uwagę cechy takie jak: samodzielne wykonanie, estetyka pracy, forma.
Nadesłane na konkurs prace stają się własnością inicjatora konkursu.

VIII. Nagrody:
Zwycięzcy i osoby wyróżnione zostaną poinformowane o uroczystości wręczenia dyplomów i nagród poprzez kontakt ze szkołą do dnia 22.12.2021r. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach na platformie Librus.
Inicjatorzy przewidują dla zwycięzców konkursu, którzy zajęli odpowiednio I, II oraz III miejsce dyplomy i nagrody rzeczowe. Jury może także wyróżnić dowolną liczbę prac konkursowych.
Uroczystości będzie towarzyszyć wystawa wszystkich prac konkursowych na terenie SP 17 w Koszalinie zorganizowanej po rozstrzygnięciu konkursu.

IX. Koordynatorzy konkursu:
Katarzyna Bykowska
Paulina Kryspin

Załączniki:
Regulamin konkursu

Konkurs recytatorski

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– rozwijanie zdolności recytatorskich uczniów,
– zainteresowanie uczniów poezją,
– oswajanie uczniów z występami publicznymi,
– budowanie poczucia własnej wartości.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas II i III.

ZASADY KONKURSU:
– konkurs będzie miał formę prezentacji utworu poetyckiego, zawierającego nie więcej niż 25 wersów,
– chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 26.11.2021 r. za pośrednictwem wiadomości LIBRUS, wpisując jako temat „Konkurs recytatorski”. Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Agnieszka Ziółkowska.

KRYTERIA OCENY:
– dobór tekstu (dobór umożliwiający uczniowi zaprezentowanie wszystkich jego walorów głosowych),
– bezbłędne opanowanie pamięciowe recytowanego tekstu,
– dykcja,
– prawidłowa artykulacja głosek,
– właściwe akcentowanie,
– interpretacja tekstu (m. in. modulowanie głosem, respektowanie znaków interpunkcyjnych, właściwe akcentowanie ważnych treści utworu – intonacja frazy i zdania, właściwe tempo recytacji),
– walory głosowe.

TERMIN:
Termin – 03.12.2021 r., godzina 12.50,
Miejsce – sala lekcyjna 24.

WYNIKI KONKURSU:
– opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, termin upublicznienia wyników zależny jest od ilości zgłoszeń i czasu trwania konkursu.

KOMISJA KONKURSOWA:
Agnieszka Ziółkowska,
Katarzyna Pilarczyk,
Katarzyna Warzonkowska

NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów.

KOORDYNATOR KONKURSU:
– Agnieszka Ziółkowska

Wyniki Konkursu Wiedzy o Akcji “Bollwerk”

Z przyjemnością informujemy, że na etapie międzyszkolnym Konkursu Wiedzy o Akcji “Bollwerk” Naszą Szkołę reprezentować będą:
Marek Szczuciński
Wojciech Szymczak
Nikodem Szadejko

Do zakwalifikowania się do drugiego etapu należało zdobyć co najmniej 11 punktów.
Wszystkim Uczestnikom konkursu gratuluję wyników i życzę dalszych sukcesów!

Punkt konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne

Szanowni Państwo,
od 1 września br. ze środków Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii utworzono w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej nr 2 w Poznaniu Punkt Konsultacyjny dla rodziców uczniów poznańskich szkół przejawiających zachowania problemowe lub ryzykowne takie, jak picie alkoholu, zażywanie narkotyków lub dopalaczy, nieodpowiednie wypełnianie roli ucznia stanowiące znaczne ryzyko dla prawidłowego rozwoju (np. wagary, przerwanie edukacji).
Na konsultację można umówić się:
1) wysyłając wiadomość mailową na adres p.wilinski@ppp2poznan.pl
lub
2) wysyłając SMS o treści “konsultacja” na nr telefonu 882 367 030.

Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,
– sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w czterech kategoriach:
Żaczek — klasy 2,
Maluch — klasy 3 i 4,
Beniamin — klasy 5 i 6,
Kadet — klasy 7 i 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki (kl.4-8) lub wychowawcom (kl. 2-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 12 zł w terminie do 06.12.2021 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KANGUR MATEMATYCZNY oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki podane zostaną w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi przez Organizatora.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 17.03.2022 roku (czwartek).

Nagrody:
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
• nagrody dla laureatów Konkursu,
• nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
• nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników.
Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Skorupska
Anna Szymczak
Katarzyna Pilarczyk

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie