Regulamin konkursu “Misja – Dobry Uczynek”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zainteresowanie uczniów i uczennic problematyką etyczną
– zwiększenie świadomości uczniów i uczennic na temat altruizmu i pomocy innym
– rozwijanie zdolności plastycznych, twórczych i kreatywności uczniów i uczennic
– popularyzacja formy komiksu
– rozwijanie wyobraźni uczniów i uczennic

Uczestnicy:
-Konkurs skierowany jest do dwóch grup wiekowych:
Uczniowie i uczennice klas I-III
Uczniowie i uczennice klas IV-V
– autorem prac mogą być 1 lub grupa do 3 osób

Zasady konkursu:
– Przedmiotem konkursu jest wykonanie komiksu* pt. “Misja – Dobry Uczynek”. Komiks ma przedstawiać historię, dotyczącą pomocy słabszym lub promowania dobrych uczynków jak np. dbanie o planetę lub pomoc starszym osobom, pomoc w kłopotach itp.
– format komiksu A-4, plansze mogą mieć format pionowy lub poziomy, powinny być wykonane na sztywnym papierze, min. 2 okienka na stronę, max. 4 strony,
– wypowiedzi bohaterów mogą mieć charakter humorystyczny, bohaterowie komiksów wypowiadają się krótko i zwięźle,
– wypowiedzi mają być umieszczone w tzw. „dymkach” lub jako komentarz pisany ciągłym tekstem w ramkach,
– praca może składać się z jednej lub kilku zamkniętych historii,
– technika wykonania prac: rysunek, malarstwo, grafika z uwzględnieniem samodzielnie wykonanej grafiki komputerowej (bez użycia gotowych komponentów), czarno-białe lub kolorowe,
– komiks nie może zawierać w treści rysunków, napisów obrażających inne osoby,
– każda praca powinna zawierać na odwrocie dane autora (imię i nazwisko dziecka, klasę).
– napisy powinny być wykonane w języku polskim
– udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły.

*Komiks – historia obrazkowa z zastosowaniem kadrów oraz charakterystycznych dymków, zawierających wewnątrz tekst. Kadry zazwyczaj są zaopatrzone w komentarz narratora.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność pracy z regulaminem i tematyką konkursu,
– pomysłowość, kreatywność, wykonanie, estetyka,
– wartość merytoryczna.

Termin zgłaszania uczestników:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przez dziennik elektroniczny LIBRUS do koordynatora konkursu do dnia 19.04.2024 r.

Nagrody:
Dyplomy i nagrody rzeczowe otrzymają uczniowie, którzy zajęli miejsca I-III.
Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

Wyniki konkursu:
Informacja o wynikach konkursu zostanie opublikowana 30 kwietnia 2024 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

Komisja konkursowa:
Paulina Urbaniak
Anna Skorupska
Joanna Weremko-Witkowska
Koordynator konkursu:
Paulina Urbaniak