Regulamin konkursu na plakat dla klas 6-8 pt. “Razem dla bezpiecznej sieci”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 6-8.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań informatycznych.
– uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w formie plakatu na kartce formatu A3,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceny:
– estetyka i pomysł wykonania pracy,
– praca wykonana zgodnie z zasadami.

Termin dostarczenia prac:
– zdjęcia lub skany wykonanych prac należy wysłać do dnia 7 lutego br. na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl.

Ogłoszenie wyników:
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br. na stronie internetowej szkoły oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– prace, które otrzymają I i II miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania; autorzy tych prac będą poproszeni o dostarczenie do szkoły oryginalnych prac,
– każdy uczestnik otrzyma +3 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania (dotyczy zwycięskich prac) oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Straż Miejską Miasta Poznania w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na stronie internetowej szkoły oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Paulina Zawodniak

Koordynator konkursu:
Agata Rozmus

Regulamin konkursu plastycznego dla klas 4-5 pt. “Lepszy Internet zależy od Ciebie” – KODEKS INTERNAUTY

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy: uczniowie klas 4-5.

Cele konkursu:
Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana na kartce formatu A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza,
– zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu oraz na upublicznienie pracy na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceny:
– estetyka i pomysł wykonania pracy,
– praca wykonana zgodnie z zasadami.

Termin dostarczenia prac:
– zdjęcia lub skany wykonanych prac należy wysłać do dnia 7 lutego br. na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl.

Ogłoszenie wyników:
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br. na stronie internetowej szkoły oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +3 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Komisja konkursowa:
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Paulina Zawodniak

Koordynator konkursu:
Agata Rozmus

Regulamin konkursu “Jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu?”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-3.

Cele konkursu:
Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana na kartce papieru formatu A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
– zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu oraz na upublicznienie pracy na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceny:
– estetyka i pomysł wykonania pracy,
– praca wykonana zgodnie z zasadami.

Termin dostarczenia prac:
– prace należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 8 lutego br.

Ogłoszenie wyników:
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br. na stronie internetowej szkoły oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.

Komisja konkursowa:
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak
Paulina Zawodniak

Koordynator konkursu:
Agata Rozmus

Wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych Świetlik

Z przyjemnością przekazujemy wyniki Ogólnopolskiego Konkursu Nauk Przyrodniczych “Świetlik” edycja 2020:

W kategorii klas II:
– 2 miejsce i tytuł laureata drugiego miejsca zdobył:
Tymon Baca z klasy 3A

– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyli:
Aleksander Bryłkowski z klasy 3C
Wojciech Gadzinowski z klasy 3B
Mateusz Kapica z klasy 3B
Antoni Szastalski z klasy 3B
Jerzy Zdrenka z klasy 3C

W kategorii klas III:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyła:
Krystyna Baszyńska z klasy 4B
Laura Dębska z klasy 4B
Stanisław Szymczak z klasy 4B

W kategorii klas IV:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyli:
Wiktoria Karpińska z klasy 5B
Jan Maruszczyk z klasy 5B

W kategorii klas V:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyli:
Mikołaj Pasierbek z klasy 6D
Wojciech Szymczak z klasy 6B

W kategorii klas VII:
– 3 miejsce i dyplom wyróżnienia zdobyła:
Helena Adanowicz z klasy 8B

Wszystkim uczestnikom serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów! 🙂

Sportowy konkurs fotograficzny

Nauczyciele wychowania fizycznego zapraszają do zapoznania się z informacją i wzięcia udziału w: Powiatowym Konkursie Fotograficznym „Covidowo, ale sportowo”

Zapraszamy wszystkich chętnych: uczennice i uczniów z klas IV-VIII do wzięcia udziału w konkursie fotograficznym “Covidowo, ale sportowo”

Do konkursu chętni uczniowie zgłaszają jedną pracę z kolażem zdjęć (minimum 3, a maksymalnie 5 zdjęć) zrobionych podczas ulubionych czynności o charakterze sportowym lub rekreacyjnym wykonywanych w domu, na powietrzu podczas pandemii Covid – 19.

Termin wysyłania prac:
do 25.02.2021r. do godziny 20.00.

Prace należy przesłać w formacie JPG lub PDF na adres e-mailowy: covidowo.ale.sportowo@gmail.com

Przewidziane są nagrody rzeczowe i dyplomy dla laureatów konkursu.

Szczegóły w Regulaminie na stronie :

Covidowo, ale sportowo

Warunkiem przyjęcia i opublikowania zdjęcia konkursowego jest zgoda rodziców na udział dziecka w konkursie i zgoda na upublicznienie danych osobowych na stronie Ogrody Jordanowskiego Nr2 (załącznik 2 w regulaminie).
Podpisany skan zgody prosimy przesłać na adres e-milowy wraz z pracami: covidowo.ale.sportowo@gmail.com

Informacje szczegółowe dla zainteresowanych można także uzyskać pod tel: 61 847 36 27

Pamiętajcie SPORT TO ZDROWIE!
Zachęcamy i sportowo pozdrawiamy:)
Nauczyciele wychowania fizycznego:
Agnieszka Kubaczyk
Tomasz Ledzianowski
Mariola Petrych

REGULAMIN KONKURSU „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
– doskonalenie umiejętności kojarzenia i wykorzystywania posiadanej wiedzy,
– wykorzystanie umiejętności uważnego słuchania, analizy i syntezy myślenia,
– umacnianie wiary we własne siły,
– kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji,
– kształtowanie odporności na stres i porażkę.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 2 i 3.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter rozgrywek indywidualnych i polega na rozwiązywaniu zagadek słownych.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 02.02.2021 r. (wtorek).
Zapisy przyjmują pani Katarzyna Megger i pani Agnieszka Lesicka.
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości Librus, wpisując jako temat „Konkurs „Zagadkowy Zawrót Głowy” – zgłoszenie”.
3. KONKURS rozgrywany będzie etapowo
I ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy. Zawodnicy rozwiązują 20 zagadek z różnych dziedzin z podawaną kategorią (np. zwierzę, przedmiot, warzywo). Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do drugiego etapu przechodzą zawodnicy, którzy rozwiążą prawidłowo co najmniej 12 zagadek.
II ETAP – zawodnicy rozwiązują 15 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do trzeciego etapu przechodzi trójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy rozwiążą prawidłowo najwięcej zagadek.
III ETAP- FINAŁ – etap ma charakter ustny. Zagadki czytane będą dwa razy, bez podawanej kategorii. Na początku zawodnicy losują kolejność odpowiadania, następnie kolejno odpowiadają ustnie na zagadki. Każda zagadka skierowana jest do konkretnego gracza i tylko on na nią odpowiada –uzyskując za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt. Każdy zawodnik ma prawo do jednej pomyłki. W przypadku drugiej pomyłki zawodnik kończy grę. Zawodnicy kolejno wybierają numer zagadki z puli dostępnych zagadek. Liczba zagadek w puli uzależniona będzie od liczby finalistów (ilość zawodników razy 10 zagadek). Etap kończy się, gdy pozostanie jeden zawodnik lub wyczerpie się pula zagadek.
ZWYCIĘZCĄ zostaje gracz, który uzyska największą liczbę punktów.

UWAGA! WAŻNE!
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku nieprzewidzianych trudności w wyłonieniu zwycięzców.

KRYTERIA OCENY
– prawidłowe rozwiązanie zagadki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Termin – od 05.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
Miejsce – stołówka szkolna SP 89
ETAP I – klasa 2 – poniedziałek 8.02.2021 r. godz. 10.50, klasa 3 – piątek 5.02.2012 r. godz. 10.50
Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw zagadek.
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich liczby po ETAPIE I.

WYNIKI KONKURSU:
– informacja o wynikach ETAPU I i ETAPU II w ogłoszeniach na platformie LIBRUS,
– opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, – daty publikowania powyższych informacji będą na bieżąco podawane w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

KOMISJA KONKURSOWA:
Katarzyna Megger i Agnieszka Lesicka

NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów,
– drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Katarzyna Megger

Pamiętamy…

Krzysztof Kamil Baczyński (1921 – 1944)

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Żył tylko 23 lata. Pozostawił po sobie prawdziwie romantyczną legendę poety – żołnierza, który dla ojczyzny poświęcił talent, wielką miłość i własne życie. Pozostawił także wiersze, świadczące o poetyckim geniuszu.

KALENDARIUM
22 stycznia 1921 – w Warszawie urodził się Krzysztof Kamil Baczyński, syn Stanisława i Stefanii
1939 – matura w Gimnazjum im. Stefana Batorego; śmierć ojca
1941 – pierwsze spotkanie z przyszłą żoną, Barbarą Drabczyńską
3 czerwca 1942 – ślub Barbary i Krzysztofa
1942 – studia polonistyczne na Uniwersytecie Warszawskim; publikacja wierszy w dwóch głośnych konspiracyjnych antologiach poezji Pieśń niepodległa i Słowo prawdziwe; pierwszy tomik poetycki pod pseudonimem Jan Bugaj (Wiersze wybrane)
1943 – wstąpienie do Grup Szturmowych Szarych Szeregów AK
1944 – Arkusz poetycki
4 sierpnia 1944 – poeta ginie podczas walk powstańczych w pałacu Blanka w Warszawie
1947 – (pośmiertnie) Śpiew z pożogi

Krzysztof Kamil Baczyński – patron roku 2021

27 listopada 2020 r. sejm ustanowił patronów 2021 r. Izba uhonorowała: kard. Stefana Wyszyńskiego, Stanisława Lema, Cypriana Kamila Norwida, Krzysztofa Kamila Baczyńskiego oraz Tadeusza Różewicza. 2021 będzie także rokiem Konstytucji 3 Maja.

Krzysztof Kamil Baczyński, patron Osiemdziesiątki Dziewiątki to jeden z najwybitniejszych przedstawicieli poetów pokolenia Kolumbów. Pośmiertnie odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, a dwa lata temu otrzymał Krzyż Komandorski Orderu Odrodzenia Polski za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej oraz osiągnięcia w działalności na rzecz rozwoju polskiej kultury.

„W uznaniu zasług Krzysztofa Kamila Baczyńskiego dla polskiej sztuki, dla polskiej niepodległości i polskiej kultury, w stulecie jego urodzin, Sejm Rzeczypospolitej ogłasza rok 2021 Rokiem Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Jednocześnie Sejm Rzeczypospolitej oddaje hołd innym przedstawicielom poetów pokolenia Kolumbów poległym w trakcie okupacji niemieckiej – Tadeuszowi Gajcemu, Janowi Romockiemu, Zdzisławowi Stroińskiemu, Józefowi Szczepańskiemu i Andrzejowi Trzebińskiemu” – podkreślono w tekście dokumentu.