Regulamin konkursu „PRZEMOC MOIMI OCZAMI”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komenda Wojewódzka Policji w Poznaniu

Cele konkursu:
Celem konkursu jest uświadomienie dzieciom istnienia zjawiska przemocy, przy jednoczesnym wzmacnianiu i rozwijaniu umiejętności twórczych i plastycznych wśród dzieci.

Uczestnicy:
Uczniowie klas VI-VIII

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę (dopuszcza się złożenie pracy grupowej autorstwa nie więcej, niż 3 osób),
– prace konkursowe mogą być wykonane w następujących kategoriach:
* kategoria I: rysunek, plakat,
* kategoria II: grafika, fotografia, ulotka,
* kategoria III: spot lub materiał filmowy (czas trwania do 45 sekund),
– prace konkursowe należy dokładnie opisać na odwrocie, a w przypadku prac z kategorii III na ich nośniku – według wzoru: imię i nazwisko, numer telefonu (opiekuna prawnego), klasa, dokładny adres szkoły,
– do konkursu mogą być zgłoszone wyłącznie prace autorstwa uczestników, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, przepisów prawa oraz nigdzie uprzednio niepublikowane.

Kryteria oceny:
– zgodność pracy z regulaminem,
– zgodność tematu pracy plastycznej z tematyka konkursową,
– czytelność przekazu,
– oryginalność podejścia do tematu i pomysł na pracę,
– estetyka, forma pracy – wartość artystyczna i techniczna pracy.

Termin:
Prace konkursowe należy przekazać koordynatorom konkursu do dnia 27.03.2023 r.

Wyniki:
Posiedzenie komisja konkursowej odbędzie się w dniu 08.05.2023 r.

Nagrody:
Liczba laureatów: I miejsce w każdej kategorii oraz wyróżnienia za II i III miejsce w każdej kategorii. Laureaci konkursu oraz osoby wyróżnione zostaną przez członka komisji konkursowej telefonicznie powiadomione o przyznaniu nagród.

Postanowienia końcowe:
Wszelkie czynności mające znaczenie prawne w związku z konkursem realizują w imieniu uczestników ich przedstawiciele ustawowi/opiekunowie prawni. Zgłoszenie uczestnictwa w konkursie jest jednoznaczne z akceptacją regulaminu, w tym wyrażeniem zgody przez uczestnika i przedstawiciela ustawowego/opiekuna prawnego, zgody na prezentację zgłoszonej do konkursu pracy konkursowej na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Poznaniu, Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu, Kuratorium Oświaty w Poznaniu oraz Fundacji “Dziecko w Centrum”, a także na inne formy utrwalania i prezentacji w celach promocyjnych.

Koordynatorzy konkursu:
Anita Orzechowska
Aniela Sobczak
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Oświadczenie uczestnika

Regulamin konkursu plastycznego “Wielkopolanka w folklorze”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Wojewódzka Biblioteka Publiczna i Centrum Animacji Kultury w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie twórczej aktywności plastycznej,
– rozbudzenie wyobraźni oraz kreatywnego myślenia,
– propagowanie zdolności plastycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
– do konkursu można zgłaszać prace wykonane w technice dowolnej, w tym: malarstwo, rysunek, szkic ołówkiem,
– uczestnicy zgłaszają swój udział za zgodą rodzica lub opiekuna prawnego (formularz załącznik nr 1).

Termin:
Prace konkursowe oraz wypełniony formularz zgłoszeniowy należy oddać koordynatorom konkursu (sala 22) do dnia 21.03.2023 r.

Wyniki:
Wyniki zostaną ogłoszone online na stronie internetowej: www.folklor.pl oraz w mediach społecznościowych Zespołu Folklorystycznego “Wielkopolanie” do dnia 31.03.2023 r.

Nagrody:
Organizator przewidział dla laureatów nagrody rzeczowe.

Koordynatorzy konkursu:
Anita Orzechowska
Agnieszka Ruta
Izabela Gosik

Link do Zespołu Folklorystycznego “Wielkopolanie” https://tiny.pl/wk51k

Formularz zgłoszeniowy

Zuch Roczny 2023

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Edukacji Szkolnej (CES)

Cele konkursu:
Konkurs rozwija wyobraźnię i twórcze myślenie dzieci, a jego treść dostosowana jest do obowiązującej podstawy programowej.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z jednego etapu i polega na samodzielnym rozwiązaniu przez ucznia testu. Pytania konkursowe mogą zawierać jedną lub więcej poprawnych odpowiedzi, które uczeń zakreśla bezpośrednio na teście.
(Dopuszcza się odczytywanie poleceń przez nauczyciela, w szczególności w klasie 1).
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy za pomocą Formularza Google zgłosili chęć udziału oraz opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 13,50 zł w terminie do 20.03.2023 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego z opisem ZUCH ROCZNY.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Centrum Edukacji Szkolnej (CES).
Wyniki za pomocą poczty elektronicznej trafią do szkoły do dnia 7 czerwca 2023 r.

Termin konkursu:
25 kwietnia 2023 r. konkurs Zuch z języka polskiego
26 kwietnia 2023 r. konkurs Zuch z języka angielskiego
27 kwietnia 2023 r. konkurs Zuch z matematyki

Nagrody:
miejsce 1 – grawerowany dyplom laureata oraz nagroda książkowa
miejsca od 2 do 5 – dyplomy laureatów oraz nagrody książkowe
miejsca od 6 do 15 – dyplomy laureatów
miejsca powyżej 16 – dyplomy uznania

Koordynatorzy konkursu:
Anna Skorupska
Halina Chojnowska-Studzińska
Joanna Weremko-Witkowska

Załączniki:
Link do formularza zgłoszeniowego (należy być zalogowanym na konto Google ucznia):
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScUlJr62AymrGfKMqFJvjGRcDXELjHVQrn0zUAYnx8YwJ-H_A/viewform?usp=pp_url

Link do strony Centrum Edukacji Szkolnej:
https://www.ces.edu.pl/zuch/zuch-roczny

Projekt szkolny “Walia”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Drodzy Uczniowie i Nauczyciele,
Pragniemy przybliżyć wam tradycje związane z obchodami Dnia Św. Dawida, patrona Walii oraz zachęcić do zgłębienia wiedzy na temat kraju, który stanowi część Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej. Stąd też powstał pomysł na projekt edukacyjny pt. „Wales – CROESO Y CYMRU czyli witamy w Walii”. Poniżej przedstawiamy działania w ramach projektu i zachęcamy do wspólnej zabawy.

Projekt składa się z 3 części:
1. Praca realizowana przez zespół klasowy – wykonanie plakatu nt. charakterystycznych symboli związanych z Walią i obchodami Dnia św. Dawida. Praca powinna zawierać zdjęcia lub rysunki oraz hasła, proste zdania lub krótkie wypowiedzi w języku angielskim nawiązujące do tematu. Każdej klasie zostało przydzielone inne zagadnienie.

2. Quiz przygotowany w języku angielskim o Walii i św. Dawidzie.
W tej części biorą udział tylko przedstawiciele klasy – 2 wyznaczone osoby przygotowują się do tego zadania.
Quiz – 03.03.2023 r. o godz. 13:00.

3. Praca indywidualna dla chętnych uczniów – konkurs na wypowiedź pisemną w języku angielskim zawierającą elementy kultury walijskiej.
kl. 4 – wywiad ze smokiem walijskim
kl. 5 – pocztówka z Walii
kl. 6 – opowiadanie w czasie Past Simple z pobytu w Walii
kl. 7 – opowiadanie w czasie Past Simple z pobytu w Walii
Najlepsze prace zostaną nagrodzone ocenami z przedmiotu i upominkami edukacyjnymi oraz zaprezentowane na forum szkoły.
Oddanie prac – 03.03.2023 r.

Dodatkowo:
Uczniowie klas 4-8 przygotują życzenia w języku angielskim z okazji Dnia św. Dawida, które zostaną wywieszone w holu patrona w dniu 01.03.2023 r. (życzenia zapisane na przygotowanych wcześniej przez uczniów kartkach okolicznościowych o maksymalnym formacie A5).

Zachęcamy, aby w dniu 01.03.2023 r. wszyscy ubrali się na żółto, zielono lub czerwono. Na długich przerwach uczniowie będą mogli rozwiązywać różne zagadki o Walii – w holu patrona oraz zatańczyć wspólnie krótki taniec do utworu Nathana Evansa – Wellerman na boisku szkolnym o 10:35.

Zbiórka elektrośmieci

Ogłaszamy zbiórkę elektrośmieci, która odbędzie się w dniach 06-10.03.2023 r.
Przyniesione elektrośmieci prosimy odkładać w wyznaczonym miejscu przy wejściu na parking od strony placu zabaw. Prosimy również o oddanie w portierni kartki z imieniem i nazwiskiem ucznia oraz spisem przyniesionych elektrośmieci.
Za zebrane elektrośmieci szkoła otrzymuje punkty, które następnie wymienimy na pomoce dydaktyczne.
Zapraszamy do udziału w akcji!

Drzwi otwarte

Serdecznie zapraszamy Rodziców wraz z przyszłorocznymi pierwszakami na DRZWI OTWARTE w dniu 14 marca (wtorek) w godz. 17.00 – 18.30.
O godz. 17.00 spotykamy się z Państwem w sali gimnastycznej i postaramy się odpowiedzieć na nurtujące pytania, a dzieci zapraszamy w tym czasie na warsztaty i zabawy w salach lekcyjnych.

Akcja “Ogrzejemy Ukrainę”

“Imagine” wyk. uczennice ze Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu

Społeczność Osiemdziesiątki Dziewiątki chce upamiętnić rocznicę ataku Rosji na Ukrainę.
Wspierając naszych sąsiadów ogłaszamy akcję OGRZEJEMY UKRAINĘ.
24.02.2023 r. odbędzie się:
– kiermasz wyrobów cukierniczych, z którego dochód zostanie przeznaczony na zakup parafiny i wosku do świec okopowych,
– kiermasz będzie czynny od godz. 7:00 do godz. 16:00,
– w tym dniu rodzice będą mogli dokonać zakupów w holu szkoły,
– zbiórka świec (bez szklanych osłonek) oraz wkładów do zniczy itp.

Świece okopowe są przygotowywane przez Wolontariuszy naszej szkoły pod opieką pani Agaty Rozmus i pana Pawła Szuszkiewicza w każdy piątek w godz. 13:00 – 16:00 w sali 107.
Szkolny Klub Wolontariatu
Samorząd Uczniowski
wraz z opiekunami

Akcję wspiera Rada Rodziców.

OGRZEJEMY UKRAINĘ

Regulamin konkursu “Łamigłówki supergłówki”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
● rozwijanie logicznego myślenia;
● rozwijanie kreatywności oraz wyobraźni;
● umożliwianie uczniom wykazania się wszechstronnością umysłu w tworzeniu oraz rozwiązywaniu różnorodnych łamigłówek, quizów, rebusów, krzyżówek, szyfrówek, zagadek itp.;
● możliwość rywalizacji oraz zaprezentowania swoich umiejętności.

Uczestnicy:
● chętni uczniowie klas II – III.

Zasady konkursu:
Część I – Pomysłowa łamigłówka
● Zadaniem uczestników jest przygotowanie/opracowanie tzw. „łamigłówki” (składającej się z odpowiednio ułożonych rysunków, napisów lub znaków, której rozwiązanie doprowadzi do odczytania zaszyfrowanego hasła) o dowolnej, wybranej przez siebie tematyce. Może być to rebus, wykreślanka, quiz, zagadka, szyfrówka itp.
● Opracowane zadanie musi zawierać tytuł lub krótki opis wskazujący na rodzaj łamigłówki (jeżeli przygotowane zadanie tego wymaga, łamigłówka powinna zawierać polecenie).
● Każdy uczestnik może zgłosić tylko jedną opracowaną samodzielnie, wcześniej niepublikowaną łamigłówkę.
● Praca konkursowa musi zostać opisana imieniem, nazwiskiem oraz klasą autora.
Część II – Mistrz łamigłówek supergłówki
● Zadaniem uczestników jest poprawne rozwiązanie jak największej ilości łamigłówek.
● Na otrzymanej karcie zadań, każdy zawodnik samodzielnie i indywidualnie rozwiązuje zestaw 12 łamigłówek (quizów, wykreślanek, rebusów, zagadek słownych itp.) o zróżnicowanym poziomie trudności.
● Karta zadań zawiera 3 najciekawsze łamigłówki opracowane przez uczniów
w I etapie konkursu oraz 9 zaproponowanych przez organizatorów.
● Za każde poprawnie rozwiązane zadanie zawodnik otrzymuje maksymalnie 1 punkt; łącznie może więc zdobyć ich 12.
● Podczas rozgrywki mierzony jest czas. Uczeń sygnalizuje zakończenie
rozwiązywania zadań poprzez podniesienie ręki. Wówczas dla niego czas się zatrzymuje, a wynik zostaje zapisany na jego karcie odpowiedzi. Na rozwiązanie wszystkich zadań uczniowie mają maksymalnie 40 min.
● Czas rozwiązania łamigłówek, będzie decydujący w przypadku zdobycia przez kilkoro uczestników takiej samej ilości punktów.
Uwaga!
Aby wziąć udział w II części konkursu NIE jest wymagany udział w jego I części.
Jednak udział w I etapie konkursu oznacza wyrażenie zgody na wykorzystanie zgłoszonej pracy w jego II etapie.
W przypadku trudności w wyłonieniu zwycięzców, komisja konkursowa zastrzega sobie prawo przeprowadzenia dogrywki.

Forma i technika pracy:
“Pomysłowa łamigłówka” – I etap konkursu – może być wykonana w dowolny sposób, dowolną techniką (ważne, aby była czytelna) – liczymy na Waszą kreatywność!

Terminy i miejsce konkursu:
I część
● Termin: od 20.02.2023 r. do 03.03.2023 r.
● Pracę konkursową należy dostarczyć osobiście do górnej świetlicy szkolnej do p. Katarzyny Bykowskiej lub p. Aleksandry Paluch do dnia 03.03.2023 r.
II część
Chęć udziału w II części konkursu należy zgłosić osobiście w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości w dzienniku elektronicznym LIBRUS do dnia 03.03.2023r.
● Zapisy na platformie LIBRUS przyjmuje p. Katarzyna Bykowska.
● W świetlicy chęć udziału w konkursie można zgłosić do p. Katarzyny Bykowskiej lub p. Aleksandry Paluch.
Terminy II części konkursu:
● klasy II: 08.03.2023 r. (środa) godz. 12:50 – sala 24;
● klasy III: 07.03.2023 r. (wtorek) godz. 12:50 – sala 23.
Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw łamigłówek.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki I oraz II części konkursu zostaną udostępnione dnia 10.03.2023 r. na stronie internetowej szkoły (w zakładce „Konkursy”) oraz w ogłoszeniach na platformie Librus.
Po zakończeniu konkursu (od dnia 10.03.2023 r.) uczniowie będą mieli wgląd do
swoich kart konkursowych u p. Katarzyny Bykowskiej.

Kryteria ocen:
„Pomysłowa łamigłówka”:
● poprawność merytoryczna;
● zgodność z tematyką i zasadami konkursu;
● pomysłowość i kreatywność;
● samodzielność wykonania.
„Mistrz super łamigłówek”:
● prawidłowe rozwiązanie jak największej ilości zadań – łamigłówek;
● czas rozwiązania łamigłówek.

Komisja konkursowa/jury:
Katarzyna Bykowska
Aleksandra Paluch

Koordynator konkursy:
Katarzyna Bykowska

Nagrody:
● dyplomy dla wszystkich uczestników;
● nagrody rzeczowe dla miejsc 1 – 3 w I oraz II części konk