Regulamin konkursu „ My Christmas Card”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zapoznanie uczniów z formą składania życzeń w języku angielskim,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych i poczucia estetyki;
– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Zasady konkursu:
– Konkurs jest jednorazowy, nieodpłatny i zostanie przeprowadzony w dniach 11–19.12.2023 r.
– Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną wraz z krótkimi życzeniami w języku angielskim.
– Ocenie będzie podlegała pomysłowość, estetyka wykonania i poprawność językowa. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie nie większym niż A3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace powinny być podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
– Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego nie później niż do 19.12.2023 r.

Termin i miejsce konkursu:
● 11– 19.12.2023 r.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Dzienniku Internetowym Librus Synergia do dnia 20.12.2023 r.

Komisja konkursowa:
Marta Ciesielska
Iwona Henkel-Michalak
Magdalena Dziurla
Paulina Urbaniak

Nagrody:
Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Koordynator konkursu:
Marta Ciesielska

Szkolny Konkurs Poetycki: „ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY UCZNIÓW KLAS IV-VIII DO WZIĘCIA UDZIAŁU
W SZKOLNYM KONKURSIE POETYCKIM – „ŻYCZENIA BOŻONARODZENIOWE”

REGULAMIN KONKURSU

 1. Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

 1. Czas trwania konkursu:

 06.12.23 r.  –   21.12.23 r. 

 1. Cele konkursu:    

– doskonalenie umiejętności pisarskich;

– rozwijanie kreatywności;

– podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

 1. Adresaci konkursu: 

– grupa I: uczniowie klas IV – VI;

– grupa II: uczniowie klas VII – VIII.

 1. Warunki uczestnictwa:
 • Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego (maksymalnie 10 – 15 wersów) wiersza (rymowanego) wpisującego się w tematykę życzeń składanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia. 
 • Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz.
 • Praca musi być napisana samodzielnie.
 • Gotowy wiersz można przesłać  w formie zdjęcia  lub  pliku tekstowego (Word). 
 • Każdą pracę  należy podpisać: imię, nazwisko, klasa. 
 1. Kryteria oceny:

– zgodność treści wiersza z tematem,
– oryginalność i wartość artystyczna,
– poprawność językowa,
– estetyka oddanej pracy.

 1. Sposób zgłaszania prac konkursowych:

Gotowe prace należy przesyłać na mail malgorzata.graczyk@sp89poznan.edu.pl najpóźniej do 18.12.23 r

 1. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.
 2. Rozstrzygnięcie konkursu:

 Wyniki konkursu zostaną udostępnione na portalu Librus oraz stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) w dniu 21.12.23 r.  

 1. Nagrody: 

– dyplomy,
– nagrody rzeczowe.        

Koordynator konkursu: Małgorzata Graczyk-Kowalska
Komisja konkursowa:  Małgorzata Graczyk-Kowalska, Izabela Jokiel-Misiak, Agata Rozmus

Regulamin Konkursu EKONOMICZNY KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI 2023-24

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:

Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.

Cele konkursu:

–  pobudzanie twórczego i nieszablonowego myślenia. 

– odkrywanie i pobudzanie uzdolnień i zainteresowań uczniów.

– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,

– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:

Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:

 1. Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
 2. Na etapie szkolnym i międzyszkolnym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy dostępny online do wykonania przy stanowisku komputerowym w szkole, a w przypadku czasowego ograniczenia pracy szkół, w miejscu przebywania uczestnika. 
 3. Na etapie finałowym badana jest wiedza teoretyczna oraz uczniowie wykonują zadanie praktyczne. 
 4. Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów, w tym kalkulatora i środków łączności, np. telefonów komórkowych).
 5. Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej. 

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki w terminie do 18.12.2022 roku.

Kryteria oceniania prac:

 1. Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych punktów.
 2. Do etapu finałowego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych punktów. 
 3. Na etapie finałowym uczestnicy Konkursu będą przygotowywali test teoretyczny i rozwiązanie praktyczne problemu, który zostanie przedstawiony w momencie rozpoczęcia ostatniej części rywalizacji. Następnie zaprezentują swoje propozycje Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. Ocenie podlegają m.in.: kreatywność, oryginalność pomysłów podejmowanych działań, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji. 

Termin i miejsce konkursu:

– etap szkolny odbędzie się 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 30 minut. 

– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) o

godz. 14.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut.

– etap finałowy konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. (piątek). Czas na przygotowanie rozwiązania wynosi 60 minut. Czas prezentacji to 10 minut.

Nagrody:

Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca. Pozostali uczestnicy ostatniego etapu uzyskują tytuł Finalisty Konkursu.

Szkolna Komisja Konkursowa:

Anna Izydorczyk

Hanna Jasiczak

Anna Szymczak

Agata Rozmus

Załączniki:

Zgoda na udział w konkursieEKDP Załącznik nr 1

Regulamin konkursu (w tym zakres wymaganej wiedzy i umiejętności)regulamin EKDP 2023-2024

Wzgórze w barwach hipsometrycznych

Organizator:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

 

Cele konkursu:

–  rozwijanie umiejętności i zdolności plastycznych

–  doskonalenie czytania map hispometrycznych

– rozwój wyobraźni przestrzennej

 

Uczestnicy:

uczniowie klas 5

 

Zasady konkursu:

–  należy stworzyć pracę plastyczną w oparciu o dowolne środki i materiały odwzorowującą wzgórze
z naniesionymi odpowiednio barwami hispometrycznymi przedstawiającymi wysokości

 

Kryteria oceny:

– wkład przeznaczony na wykonanie pracy oraz ciekawe, pomysłowe podejście do tematu i/lub użytych materiałów

 

Termin i miejsce konkursu:

–  konkurs trwa do 15 grudnia, prace można oddawać na lekcji geografii w sali 108

– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 15 grudnia 2023r. na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego Librus

– z konkursu powstanie wystawa możliwa do obejrzenia w ostatnim tygodniu szkolnym grudnia

 

Komisja konkursowa:

Paweł Szuszkiewicz

Magdalena Prusinowska

Agata Rozmus

 

Nagrody:

Dla finalistów konkursu przewidziane są dyplomy.

 

Koordynator konkursu:

Paweł Szuszkiewicz

Wyniki etapu szkolnego Międzyszkolnego konkursu Matematycznego dla klas 8

W dniu 1 grudnia 2023 r. odbył się etap szkolny VI Konkursu Matematycznego dla uczniów szkół podstawowych klas VIII Miasta Poznania o zasięgu wojewódzkim objęty honorowym patronatem WKO.
Jest nam bardzo miło ogłosić, że na etapie rejonowym naszą szkołę będzie reprezentować Tretiak Viktoriia z klasy 8a.
Życzymy powodzenia.
Dziękujemy wszystkim uczestnikom za wzięcie udziału w matematycznych zmaganiach.

Regulamin rodzinnego konkursu plastyczno-technicznego „Eko Choinka”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
rozwijanie zdolności twórczych;
rozwijanie wyobraźni dziecka i rodziców;
kultywowanie i promocja tradycji bożonarodzeniowych;
upowszechnianie postaw proekologicznych;

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-3 wraz z rodzicami.

Zasady konkursu:
konkurs polega na wykonaniu choinki bożonarodzeniowej z materiałów ekologicznych;
praca może być wykonana techniką dowolną;
praca może być wykonana przez ucznia z pomocą rodziców;
uczeń dostarcza pracę konkursową, którą wystawia do konkursu; praca musi być podpisana (imię, nazwisko, klasa)
udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody przez rodziców na upublicznienie pracy dziecka na stronie internetowej szkoły.
.
Format i technika pracy:
choinki mogą być wykonane dowolną techniką, z wykorzystaniem dowolnych materiałów pochodzących z recyklingu;
format: dowolny, jednak maksymalne wymiary to 50cm x 50 cm.

Kryteria oceniania prac:
pomysłowość
zgodność z tematyką konkursu.

Termin i miejsce konkursu:
– choinki należy dostarczyć Pani Izabeli Gosik (sala nr 22) lub Aleksandrze Paluch (górna świetlica) w terminie do dnia 11 do 15 grudnia br.
– choinki zostaną zaprezentowane na wystawie szkolnej w Holu Patrona w dniu 19 grudnia br.
– wyniki konkursu zostaną zaprezentowane na stronie internetowej szkoły w zakładce konkursy w dniu 20 grudnia.

Komisja konkursowa/jury:
Izabela Gosik, Aleksandra Paluch, Anita Orzechowska, Izabela Jokiel-Misiak, Agnieszka Kolber

Nagrody:
· dyplomy dla miejsc 1-3
· nagrody rzeczowe dla miejsc 1-3

Serdecznie zapraszamy do udziału!:)

Kordynator
Izabela Gosik

Wyniki szkolnego konkursu fotograficznego

Z przyjemnością przedstawiamy wyniki szkolnego konkursu fotograficznego “Kolory lata i jesieni”.
Wybór był bardzo trudny z powodu dużej ilości pięknych i całkiem wyjątkowych zdjęć.
I miejsce Iga Krawczyk z klasy 6c
II miejsce ex equo Marcelina Paulus z klasy 6a i Agata Szydlak z klasy 7a
III miejsce Władysław Baszyński z klasy 5b
wyróżnienia: Paulina Łubińska z klasy 6c, Mateusz Siwczyński z klasy 6b oraz Szymon Nowakowski z klasy 6a
.
Wszystkim uczestnikom serdecznie dziękujemy i zapraszamy do udziału za rok!

WYNIKI OGÓLNOPOLSKIEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,FIGLARNY MIŚ”

Miło nam poinformować, iż ogólnopolski konkurs plastyczny “FIGLARNY MIŚ” został rozstrzygnięty. Spośród 238 pluszowych przyjaciół, komisja konkursowa wyłoniła następujących laureatów prac:

I miejsce Maria Małecka
Zespół Szkoła Podstawowa-Przedszkole w Michorzewie
II miejsce Michał Szydełko
Szkoła Podstawowa im. Stefana Kard. Wyszyńskiego w Woli Rafałowskiej
III miejsce Olga i Natalia Wasik
Szkoła Podstawowa nr 67 w Poznaniu
Wyróżnienie Sonia Azarko
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Bardzo dziękujemy za tak liczne zainteresowanie naszym konkursem, zaangażowanie i wspaniałe prace 🙂

Szkolny Konkurs Recytatorski

W środę 15 listopada w Osiemdziesiątce Dziewiątce odbył się konkurs recytatorski, w którym wzięli udział uczniowie klas drugich i trzecich, prezentując własną interpretację wierszy Wandy Chotomskiej. Poziom był niezwykle wyrównany, a recytatorzy zachwycili komisję konkursową! Po burzliwych obradach nagrodzono wszystkich uczestników.

I miejsce Zofia Parafińska kl. 2b
I miejsce Zuzanna Oskroba kl. 2a
II miejsce Jan Krzywiński kl. 2b
II miejsce Natalia Stryczniewicz kl. 2a

I miejsce Liwia Dębska kl. 3b
I miejsce Cyryl Straszak kl. 3b

Dziękujemy za udział w konkursie.
GRATULUJEMY!