Konkurs “Cztery pory roku z OZE” dla klas 7-8

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych;
– poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;
– kształtowanie postaw przyjaznych OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym efektywność energetyczną gospodarstw domowych;
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
– edukowanie w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 7-8.

Zasady konkursu:
I etap:
1. Zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości Librus do pani Izabeli Jokiel-Misiak do dnia 04.03.2024 r.
2. Udział w teście z zakresu wiedzy o odnawialnych źródłach energii kwalifikującym do drugiego etapu (11.03.2024 r., godz. 10:00). Szkolna Komisja Konkursowa dopuszcza do przygotowania pracy plastycznej konkursowej ucznia, który otrzymał min. 60% poprawnych odpowiedzi.
– gotowe prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 26.03.2024 r.
– do pracy należy dołączyć zgody oraz porozumienie na udział w konkursie.

II etap:
1. Przedmiotem konkursu jest kalendarz na rok 2025, wykonany według własnego pomysłu w dowolnej technice plastycznej.
2. Kalendarz powinien składać się z 12 stron oraz strony tytułowej.
3. Każda ze stron kalendarza powinna odpowiadać jednemu miesiącowi i odnosić się do tematu konkursu.
4. Kalendarz może być wykonany z dowolnych materiałów, z zastosowaniem różnorodnych technik, w tym dopuszczalne jest wykorzystanie programów komputerowych, a w przypadku wykorzystania zdjęć mogą to być tylko te wykonane przez uczestnika konkursu.
5. Kalendarz nie może być plikiem komputerowym. Na potrzeby konkursu praca musi zostać wydrukowana i w formie papierowej przesłana do organizatora.
6. Rozmiar kalendarza powinien być nie większy niż format A3, a nie mniejszy niż format A4.
7. Praca powinna być wykonana indywidualnie przez uczestnika konkursu. Wykluczone są prace zbiorowe.

Kryteria oceniania prac:
Przy ocenie prac będą brane pod uwagę:
– zgodność z tematyką konkursu,
– różnorodność przedstawionych instalacji OZE i ich dobór, jako ilustracji danego miesiąca w zależności od pory roku i/lub różnorodność rozwiązań i urządzeń z wyższą klasą efektywności energetycznej,
– stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania,
– pomysłowość.

Termin i miejsce konkursu:
– zgłoszenie chęci wzięcia udziału w konkursie odbywa się poprzez wysłanie wiadomości Librus do pani Izabeli Jokiel-Misiak do dnia 04.03.2024 r.
– termin testu kwalifikujący uczestników do drugiego etapu: 11.03.2024 r. godz. 10:00
– termin oddawania kalendarzy: 26.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 04.04.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I, II i III miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgody na udział w konkursie oraz porozumienie o przekazaniu autorskich praw