Konkurs “Cztery pory roku z OZE” dla klas 4-6

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zwiększenie świadomości wśród wielkopolskich uczniów odnośnie instalacji OZE i możliwości wykorzystania energii odnawialnej w gospodarstwach domowych;
– poszerzanie wiedzy na temat odnawialnych źródeł energii;
– kształtowanie postaw przyjaznych OZE oraz rozwiązaniom i urządzeniom zwiększającym efektywność energetyczną gospodarstw domowych;
– rozwijanie kreatywności i wyobraźni;
– edukowanie w zakresie możliwości dostosowywania się regionu do zmian klimatu i przeciwdziałania im.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-6.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci plakatu w dowolnej technice plastycznej, wyłącznie w formacie A3,
– gotowe i podpisane na odwrocie prace (imię i nazwisko autora oraz nazwa szkoły) należy przynieść do sekretariatu szkoły do dnia 22.03.2024 r.
– do pracy należy dołączyć zgody oraz porozumienie na udział w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę zgodność z tematyką konkursu, stopień trudności wykonania oraz estetykę wykonania, pomysłowość.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 22.03.2024 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 28.03.2024 r.

Nagrody:
– prace, które zajmą I, II i III miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Województwo Wielkopolskie z siedzibą Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu.
Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Izabela Jokiel-Misiak
Agata Rozmus

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgody na udział w konkursie oraz porozumienie o przekazaniu autorskich praw