Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Zespół Szkolno – Przedszkolny nr 6 w Gdańsku

Cele:
– zainteresowanie uczniów problematyką etyczną
– zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji
– rozwijanie zdolności twórczych, kreatywności
– rozwijanie uzdolnień plastycznych
– popularyzacja formy plakatu

Uczestnicy:
– konkurs skierowany jest do uczniów klas 4-8 szkół podstawowych bez względu na to czy uczestniczą w zajęciach etyki czy też nie
-autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Termin zgłaszania uczestników:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie chęci uczestnictwa przez dziennik elektroniczny LIBRUS do koordynatora konkursu do dnia 16.02.2024 r.

Zadanie konkursowe:
-należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”.
-ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.
– technika: dowolna (może zawierać odstające elementy)
– format: tylko A3 (prace w innym formacie nie będą oceniane).

Przebieg konkursu:
Etap 1. – eliminacje wstępne:
– etap szkolny – odbywa się w Szkole Podstawowej nr 89
– prace ocenia jury szkolne i wybiera maksymalnie prace 5 uczniów wyłonionych w eliminacjach, które przesyła do organizatora konkursu.
– wyłonienie prac w etapie szkolnym konkursu i dostarczanie prac do organizatora: do czwartku 29 lutego 2024 r. (liczy się data wpływu do placówki).

Etap 2 – półfinał:
– spośród nadesłanych prac Komisja Konkursowa wybierze prace wykonane zgodnie z regulaminem, które będą się wyróżniały grafiką, estetycznym wykonaniem, pomysłowością, kreatywnością.
– 22 marca 2024 r. nazwiska uczniów zakwalifikowanych do etapu ogólnopolskiego zamieszczone będą na stronie https://zsp6.edu.gdansk.pl/pl

Etap 3. – finał:
-etap ogólnopolski– prace podlegają ocenie jury, w skład którego wchodzą nauczyciele szkoły organizujący konkurs, Dyrekcja ZSP6 i pedagog.
– finał ogólnopolski – 27 marca 2024 r. wyniki konkursu ogłoszone będą na stronie ZSP 6 w Gdańsku

Nagrody:
Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców nagrody i dyplomy, które zostaną przesłane pocztą.

Postanowienia końcowe:
Organizatorzy traktować będą prace z największą starannością, jednak nie biorą odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego. Nadesłanie prac jest równoznaczne z akceptacją regulaminu. Nadesłane prace po ocenie i ekspozycji nie podlegają zwrotowi autorom. Organizatorzy zastrzegają sobie prawo do bezpłatnej reprodukcji i publikacji zdjęć. Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych przez organizatora w rozumieniu art. 6 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/96/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych).

Koordynator konkursu:
Paulina Urbaniak