ZAWODOWCY w pracowni Świętego Mikołaja

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– podwyższenie świadomości zawodowej dzieci,
– wzbudzenie zainteresowania wśród najmłodszych tematyką zawodów,
– rozwijanie kreatywności uczniów i postawy twórczej;
– kształtowanie wrażliwości estetycznej;
– rozbudzanie wiary dzieci we własne możliwości;
– rozwijanie uzdolnień i zainteresowań artystycznych.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III

Zasady konkursu:
– każdy autor może zgłosić na konkurs jedną pracę plastyczną, która będzie przedstawiać dowolnego Elfa ZAWODOWCA,
– prace plastyczne należy wykonać samodzielnie, dowolną techniką plastyczną.
– prace należy wykonać na kartce formatu A4 lub A3.
– prace należy szczegółowo i czytelnie opisać: imię i nazwisko autora pracy, klasę do której uczęszcza i nazwę Elfa ZAWODOWCA,
– prace należy dostarczyć do Orgranizatorów konkursu lub zostawić w szkolnej portierni

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i estetyka wykonanej pracy oraz zgodność w zakresie tematu.
– widoczna samodzielność wykonania pracy plastycznej przez dziecko.

Termin konkursu:
Termin dostarczania prac do Organizatorów konkursu: 14.12.2022 r.

Ogłoszenie wyników:
O wynikach zostaną powiadomieni laureaci konkursu do dnia 22 grudnia 2022 roku. Wyniki konkursu zostaną również opublikowane na stronie internetowej szkoły. Laureaci otrzymają dyplomy oraz nagrody rzeczowe. Organizator zastrzega sobie możliwość przyznania wyróżnień.

Liczymy na Waszą kreatywność i pomysłowość. Czekamy na Wasze prace 🙂

Komisja konkursowa:
Halina Chojnowska-Studzińska
Anita Orzechowska
Agnieszka Ziółkowska
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak