Regulamin konkursu recytatorskiego ,,Deklamatornia”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
– Rozwijanie wrażliwości na słowo.
– Popularyzowanie twórczości Magdaleny Pocgaj.
– Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie recytacji.
– Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
– Zachęcanie do występów na scenie.
– Prezentacja umiejętności uczniów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie uczestnictwa do nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 28 listopada 2022 r.
Uczestnicy konkursu prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa poetki Magdaleny Pocgaj.
Kolejność występowania uczestników jest dowolna.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
– dobór tekstu,
– płynność i bezbłędność recytacji,
– tempo,
– prawidłową dykcję,
– interpretację utworu,
– ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
29 listopada 2022 r., godz. 15.00 – Szkoła Podstawowa nr 89 – hol patrona.

Komisja konkursowa:
Uczestników oceniać będzie Komisja konkursowa w składzie:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
Maria Czekalska,
Magdalena Prusinowska.

Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 29 listopada 2022 r.; dyplomy i nagrody zostaną wręczone 6 grudnia 2022 r.

Nagrody:
Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni laureata, który otrzyma dyplom oraz nagrodę książkową.
Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia jednego z laureatów.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska