Regulamin konkursu pięknego czytania

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Promowanie czytelnictwa.
2. Stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych uczestników.
3. Propagowanie kultury czytelniczej.
4. Popularyzacja zbiorów znajdujących się w bibliotece szkolnej.
5. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
6. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie głośnego czytania.
7. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania i interpretowania prezentowanego tekstu.
8. Wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
1. Uczniowie klas IV – VIII.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do nauczyciela koordynatora konkursu – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 29 maja 2022 r.
2. Komisja konkursowa przygotowuje pulę tekstów prozatorskich.
3. Uczniowie przygotowują interpretację własnych dwuminutowych fragmentów tekstu wskazanego dla ich grupy wiekowej.
4. Uczestnicy konkursu czytają przez dwie minuty samodzielnie wybrany fragment tekstu wskazanego dla ich grupy wiekowej; po przekroczeniu tego czasu komisja konkursowa przerwie prezentację; komisja konkursowa może również poprosić uczestnika o szybsze zakończenie prezentacji tekstu.
5. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.
6. Komisja może poprosić uczestnika o dodatkową prezentację wyznaczonego tekstu.
6. Teksty konkursowe dla poszczególnych grup wiekowych:
a. klasa IV: J. K. Rowling “Harry Potter i Komnata Tajemnic”,
b. klasa V: J. K. Rowling “Harry Potter i Kamień Filozoficzny”,
c. klasa VI: J. K. Rowling “Harry Potter i Czara Ognia”,
d. klasa VII: J. K. Rowling “Harry Potter i Zakon Feniksa”,
e. klasa VIII: J. K. Rowling “Harry Potter i więzień Azkabanu”.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. płynność i bezbłędność czytania,
b. prawidłową dykcję,
c. intonację w trakcie czytania,
d. interpretację czytanego tekstu,
e. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 30 maja 2022 r., godz. 15.30 – Szkoła Podstawowa nr 89 – hol patrona.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Maria Czekalska,
c. Magdalena Prusinowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 30 maja 2022 r.; natomiast wręczenie dyplomów i nagród w dniu Święta Szkoły – 23 czerwca 2022 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa w każdej kategorii wiekowej wyłoni zwycięzcę, który otrzyma dyplom oraz nagrodę w postaci książki.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy.
4. Komisja konkursowa zastrzega sobie możliwość niewyłonienia zwycięzcy w danej kategorii lub nieprzyznania wyróżnienia.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska