Regulamin Konkursu EKONOMICZNY KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI 2023-24

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Poznańskie Stowarzyszenie Oświatowe, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim, Katedrą Inwestycji i Rynków Kapitałowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Zespołem Szkół Ekonomicznych im. Stanisława Staszica w Poznaniu.

Cele konkursu:
–  pobudzanie twórczego i nieszablonowego myślenia,
– odkrywanie i pobudzanie uzdolnień i zainteresowań uczniów,
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z trzech etapów: szkolnego, międzyszkolnego i finałowego.
Na etapie szkolnym i międzyszkolnym konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy dostępny online do wykonania przy stanowisku komputerowym w szkole, a w przypadku czasowego ograniczenia pracy szkół, w miejscu przebywania uczestnika. 
Na etapie finałowym badana jest wiedza teoretyczna oraz uczniowie wykonują zadanie praktyczne. 
Podczas trwania konkursu uczeń pracuje samodzielnie, zachowuje spokój i nie zakłóca w żaden inny sposób przebiegu konkursu (nie opuszcza wyznaczonego mu w sali miejsca, nie porozumiewa się z innymi uczestnikami, nie wypowiada uwag i komentarzy, nie zadaje pytań dotyczących zadań konkursowych, nie korzysta z żadnych niedozwolonych materiałów, w tym kalkulatora i środków łączności, np. telefonów komórkowych).
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki w terminie do 18.12.2022 roku.

Kryteria oceniania prac:
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 75% możliwych punktów.
Do etapu finałowego konkursu kwalifikują się uczniowie, którzy uzyskali co najmniej 80% możliwych punktów.
Na etapie finałowym uczestnicy Konkursu będą przygotowywali test teoretyczny i rozwiązanie praktyczne problemu, który zostanie przedstawiony w momencie rozpoczęcia ostatniej części rywalizacji. Następnie zaprezentują swoje propozycje Międzyszkolnej Komisji Konkursowej. Ocenie podlegają m.in.: kreatywność, oryginalność pomysłów podejmowanych działań, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się 25 marca 2024 r. (poniedziałek) o godz. 14.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań konkursowych wynosi 30 minut.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 15 kwietnia 2024 r. (poniedziałek) godz. 14.00. Czas przeznaczony na rozwiązanie zadań wynosi 45 minut.
– etap finałowy konkursu odbędzie się 26 kwietnia 2024 r. (piątek). Czas na przygotowanie rozwiązania wynosi 60 minut. Czas prezentacji to 10 minut.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca. Pozostali uczestnicy ostatniego etapu uzyskują tytuł Finalisty Konkursu.

Szkolna Komisja Konkursowa:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Agata Rozmus

Załączniki:
Zgoda na udział w konkursieEKDP Załącznik nr 1
Regulamin konkursu (w tym zakres wymaganej wiedzy i umiejętności)regulamin EKDP 2023-2024