Najpiękniejszy wieniec i kalendarz adwentowy

Regulamin szkolnego konkursu „DER SCHÖNSTE ADVENTSKALENDER”-„NAJPIĘKNIEJSZY KALENDARZ ADWENTOWY” lub „DER SCHÖNSTE ADVENTSKRANZ”-„NAJPIĘKNIEJSZY WIENIEC ADWENTOWY”

Organizator: Szkoła Podstawowa Nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele:
-zachęcenie do samodzielnego poszukiwania informacji o kulturze i zwyczajach państw niemieckiego obszaru językowego i budzenie szacunku dla odmiennych kultur i tradycji innych narodów,
– wykorzystanie Internetu jako źródła wiadomości i pomoc w tworzeniu pracy,
– zachęcenie do kreatywnego poszukiwania rozwiązań plastyczno-technicznych,
– uwrażliwienie na możliwości zastosowania różnorodnych materiałów ze szczególnym uwzględnieniem materiałów naturalnych.

Uczestnicy: konkurs adresowany jest do uczniów klas VII i VIII.

Zasady konkursu:
– konkurs polega na wykonaniu dowolną metodą kalendarza adwentowego lub wieńca adwentowego w przestrzennym formacie z dowolnie dobranych materiałów – szczególnie tych, które występują w przyrodzie,
– każdy Uczestnik może zgłosić tylko jedną pracę spośród zaproponowanych w konkursie,
– do zgłoszonej pracy należy dołączyć metryczkę (wydrukowaną informację z danymi:
a) imię i nazwisko autora,
b) klasa.

Termin: konkurs trwa od 15.11.2019 r. do dnia 30.11.2019 r.
Prace należy dostarczyć do nauczyciela języka niemieckiego, do pokoju nauczycielskiego do dnia 30.11.2019 r.

Kryteria oceniania prac: pomysłowość, zgodność tematyczna, walory artystyczne, wykorzystane materiały.

Ogłoszenie wyników:
wyniki ogłoszone zostaną 04.12.2019 r. na stronie internetowej Organizatora.

Nagrody: nagrody rzeczowe i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1-3.

Postanowienia końcowe: Wszystkie prace zostaną wyeksponowane na wystawie w holu szkoły. Wszystkie prace zgłoszone do konkursu przechodzą na własność Organizatora.

Komisja konkursowa:
– Joanna Weremko Witkowska
– Dorota Fornalczyk
– Arleta Rymaniak

Koordynator konkursu:
Arleta Rymaniak

Konkurs na wykonanie kartki świątecznej w edytorze grafiki GIMP

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:

uczniowie klas 7 – 8.

Cele konkursu:

Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jeden projekt graficzny w programie GIMP,
– projekt powinien mieć wymiary 600 x 400 pikseli (poziomo lub pionowo),
– jako jeden z elementów pracy uczniowie mogą wykorzystać zdjęcia umieszczone w Internecie,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– oceniane będą estetyka, pomysł oraz zgodność z tematem.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace należy przesłać na jeden z następujących adresów:
hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl
anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl
katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl
lub dostarczyć nauczycielowi informatyki (w wersji elektronicznej) na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD do 4 grudnia,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów w kategorii zachowanie,
– osoby zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymają ocenę celującą z informatyki.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak,
Anna Szymczak,
Katarzyna Węcławiak.

Konkurs na wykonanie kartki świątecznej w edytorze grafiki Paint

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 4 – 6.

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i umiejętności uczniów w zakresie grafiki komputerowej.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze grafiki Paint,
– praca powinna mieć wymiary 10 x 15 cm (poziomo lub pionowo),
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– oceniane będą estetyka, pomysł oraz zgodność z tematem.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace należy przesłać na jeden z następujących adresów:
hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl
anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl
katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl
lub dostarczyć nauczycielowi informatyki (w wersji elektronicznej) na pendriv’ie lub płycie CD lub DVD do 4 grudnia,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 6 grudnia 2019 r.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma 5 punktów w kategorii zachowanie,
– osoby zajmujące miejsca 1 – 3 otrzymają ocenę celującą z informatyki.

Koordynatorzy konkursu:
Hanna Jasiczak,
Anna Szymczak,
Katarzyna Węcławiak.

Szkolny Konkurs Mistrza Ortografii Angielskiej

Organizator konkursu:
Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu, reprezentowana przez nauczycielki języka angielskiego: Magdalenę Dziurlę i Iwonę Henkel – Michalak.

Cele konkursu:
Wyrabianie nawyku stosowania poprawnej pisowni w języku angielskim z odróżnieniem pisowni i wymowy angielskiej.

Uczestnicy:
Konkurs skierowany jest do uczniów klas 4 – 8 szkoły podstawowej i będzie miał formę dyktanda.

Zasady konkursu:
Wszyscy uczniowie w klasach biorą udział w konkursie podczas lekcji języka angielskiego. Jest to zachęta dla uczniów nieśmiałych i wyszukiwanie talentów. W razie równego wyniku dwóch lub więcej uczniów, zostanie zorganizowana druga tura (dodatkowe dyktando) na danym poziomie.

Termin i miejsce konkursu:
26 – 28 listopada 2019 w salach przypisanych na daną lekcję klasie, podczas lekcji języka angielskiego.

4a – 26.11 – 2 lekcja
4b – 26.11 – 1 lekcja
5a – 26.11 – 4 lekcja
5b – 27.11 – 1 lekcja
5c – 26.11 – 5 lekcja
5d – 26.11 – 3 lekcja
6a – 28.11 – 6 lekcja
6b – 27.11 – 2 lekcja
6c – 26.11 – 7 lekcja
7a – 27.11 – 4 lekcja
7b – 27.11 – 6 lekcja
8a – 27.11 – 5 lekcja

Nagrody:
Wyłonieni „Mistrzowie ortografii angielskiej” na poziomie klas 4 – 8 otrzymają pamiątkowe dyplomy i upominki.

Jury:
W pracach komisji konkursowej wezmą udział nauczyciele języka angielskiego uczący w klasach 4-8 Magdalena Dziurla i Iwona Henkel-Michalak.

Koordynatorzy konkursu
Magdalena Dziurla
Iwona Henkel – Michalak

EKONOMICZNY KLUCZ DO PRZYSZŁOŚCI 2020

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Społeczna Szkoła Podstawowa nr 3 „Dębinka”, ul. Grabowa 33, 61-473 Poznań

Cele konkursu:
– popularyzacja wiedzy ekonomicznej wśród uczniów szkoły podstawowej,
– rozwijanie umiejętności zastosowania wiedzy teoretycznej w praktyce.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 6-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów: szkolnego i międzyszkolnego.
Na poszczególnych etapach konkursu uczniowie rozwiązują test konkursowy, który może składać się zarówno z zadań otwartych i zamkniętych.
Do etapu międzyszkolnego konkursu kwalifikuje się dwoje uczniów, którzy na etapie szkolnym uzyskali największą liczbę punktów
Na etapie międzyszkolnym uczniowie dodatkowo wykonują zadanie praktyczne.
Testy obejmują podstawowe zagadnienia z zakresu ekonomii i przedsiębiorczości, w tym tematy poruszane w trakcie wykładów adresowanych do uczestników, które zostaną przeprowadzone w ramach działań Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu, a także podanej literatury podstawowej.
Do udziału w konkursie uczestnicy przygotowują się samodzielnie.
Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału u nauczyciela matematyki w terminie do 21.11.2019r. Wraz ze zgłoszeniem należy oddać zgodę na udział w konkursie, która stanowi załącznik nr 1.
Szkoła może przystąpić do etapu szkolnego, jeśli weźmie w nim udział nie mniej niż czworo uczniów.

Termin i miejsce konkursu:
– etap szkolny odbędzie się w dniu 9 marca 2020r. (poniedziałek) o godz. 13.00. Ogłoszenie wyników etapu szkolnego konkursu w formie komunikatu, w wersji papierowej lub elektronicznej w ciągu 3 dni roboczych od daty przeprowadzenia etapu szkolnego konkursu.
– etap międzyszkolny konkursu odbędzie się w dniu 8 maja 2020r. (piątek) w Społecznej Szkole Podstawowej nr 3 „Dębinka” w Poznaniu, godzina rozpoczęcia etapu zostanie podana w osobnym komunikacie.

Kryteria oceniania prac:
Etap szkolny: Szkolna Komisja Konkursowa oceni prace według przysłanych przez inicjatora konkursu kryteriów oceniania.
Etap międzyszkolny: Inicjator konkursu sprawdzi poprawność udzielonych na teście odpowiedzi. W części drugiej ocenie podlegać będą m.in.: kreatywność, oryginalność pomysłów podejmowanych działań, wartość merytoryczna, walory językowe/poprawność językowa, atrakcyjność prezentacji. Wyniki części teoretycznej i praktycznej sumuje się uzyskując wynik końcowy.

Nagrody:
Tytuł Laureata Konkursu uzyskują zdobywcy 1, 2 i 3 miejsca. Na zwycięzców czekają atrakcyjne nagrody.
Wszyscy uczniowie biorący udział w konkursie otrzymają 5 punktów w kategorii zachowanie oraz ocenę celującą, bardzo dobrą lub „+” z matematyki.

Szkolna Komisja Konkursowa i koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Anna Szymczak
Katarzyna Węcławiak

Zgoda na udział w konkursie
Regulamin konkursu
List przewodni

Wyniki konkursu „Moja Szkolna Biblioteka”

Serdecznie dziękujemy wszystkim uczestnikom konkursu czytelniczego „Moja Szkolna Biblioteka” i zarazem serdecznie gratulujemy laureatom.

W kategorii WIERSZE:
1. miejsce zajęli Nina Kaźmierczak i Ksawery Tetzlaff,
2. miejsce zajęli Julia Urbańska i Wojciech Szymczak,
3. miejsce zajęłi Natalia Karolczak i Julia Czajka.
Wyróżnienie otrzymali: Antoni Chudy i Nikodem Gładysiak.

W kategorii PRACE PLASTYCZNE:
1. miejsce otrzymali: Michał Pasierbek i Maja Strawa,
2. miejsce otrzymali: Aleksander Bryłkowski i Antoni Chudy,
3. miejsce otrzymali: Nikodem Tetzlaff, Jan Bełka.

Pozostali uczestnicy konkursu to:
Vanessa Vergin,
Paulina Łubińska,
Leonard Bartoszak-Plewa,
Katarzyna Szlachta,
Dalia Czekalska,
Helena Jarzyńska,
Agata Szydlak,
Teodor Dixon,
Marek Ocalewski,
Józef Bełka,
Filip Gierczyński.

Jeszce raz gratulujemy i dziękujemy za udział w konkursie!

ŚWIETLICOWY TURNIEJ GRY W CHIŃCZYKA – REGULAMIN

ORGANIZATOR:
– Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– popularyzacja gier planszowych,
– wartościowy sposób spędzania czasu,
– wspólna zabawa, integracja międzyklasowa,
– umiejętność zdrowej i uczciwej rywalizacji,
– kształtowanie odporności na porażkę, umiejętności przegrywania,
– doskonalenie umiejętności strategicznego myślenia, planowania,
– poznanie zasad gry „CHIŃCZYK” i ich przestrzeganie.

UCZESTNICY:
Turniej przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 3,4,5.

ZASADY TURNIEJU:
1. Turniej będzie miał charakter rozgrywek zespołowych wg zasad gry planszowej „CHIŃCZYK”
2. Każdy chętny zgłasza swoją chęć udziału w turnieju.
Zapisy w świetlicy przyjmują pani Kasia Megger i pani Agnieszka Lesicka do wtorku 12.11.2019 r.
3. Spośród zgłoszonych zawodników w drodze losowania zostaną wyłonione zespoły.
4. Turniej rozgrywany będzie etapowo – do momentu wyłonienia czwórki finalistów.
I ETAP – zespoły cztero- lub trzyosobowe (w zależności od ilości zgłoszonych zawodników) – rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry „CHIŃCZYKA”- do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze i drugie miejsce.
II ETAP – zwycięzcy I ETAPU ponownie w drodze losowania zostają podzieleni na zespoły. Zespoły rozgrywają jedną partię gry wg zasad gry „CHIŃCZYKA”- do kolejnego etapu przechodzą zawodnicy z każdego zespołu, którzy w rozgrywce zajęli pierwsze miejsce.
III ETAP – Zawodnicy, którzy zajęli pierwsze miejsce ponownie zostają w drodze losowania podzieleni na zespoły – rozgrywki trwają tak długo, aż zostanie wyłoniona czwórka finalistów.
IV ETAP – FINAŁ – w wyniku rozgrywki finałowej – jedna partia gry „CHIŃCZYK”- czwórka finalistów walczy o I,II,III i IV miejsce.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Miejsce – stołówka szkolna SP89
Termin – ETAP I – 13.11.19 godz. 15.00
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich ilości.

KOMISJA KONKURSOWA – Agnieszka Lesicka i Katarzyna Megger
NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów – miejsce I – IV
– drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

Koordynatorzy turnieju:
Katarzyna Megger
Agnieszka Lesicka