Ogólnopolski Bieg Chrobrego

Miło mi nam poinformować, że w piątek 24.09.2021 r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w Ogólnopolskim Biegu Chrobrego.
I miejsce w kategorii chłopców rocznik 2009, 2010 zajął Stanisław Szymczak kl. 5b

W tej kategorii startowali również:
Jan Szczuciński kl.5b
Maksymilian Ziomek kl.5b
Filip Osmański kl.5c
Jonatan Krzyżanowski kl.7b

W kategorii chłopców rocznik 2008, 2007 startowali:
Oliwier Kołodziejczak kl.7a
Wiktor Gendera kl.7a
Marcin Witczak kl.7a
Bartosz Cielma kl.7b
Jędrzej Błaszczyk kl.7b
Marek Szczuciński kl.7b
Wojciech Szymczak kl.7b
Ksawery Korcz kl.7b

Gratulujemy zwycięzcy i dziękuję wszystkim reprezentantom naszej szkoły za udział w zawodach.

Wyniki konkursu plastycznego „Gdy dorosnę zostanę…ZAWODOWCEM!”

Z przyjemnością ogłaszamy, że w międzyszkolnym konkursie plastycznym dla kl. 1-3 „Gdy dorosnę zostanę…ZAWODOWCEM!” biorą udział prace następujących uczniów:

1. Ksawery Szustak kl. 1b „Pilot samolotu F16”
2. Cyryl Staszak kl. 1b „Ornitolog”
3. Jessica Mazurek kl. 1b „Weterynarz”
4. Nela Kaźmierczak kl. 1b „Nauczycielka wychowania przedszkolnego”
5. Alicja Bryłkowska kl. 2a „Weterynarz”
6. Julia Bromirska kl. 2b „Opiekun psów w psim przedszkolu”
7. Milenka Zamaro-Tokarska kl. 2b „Nauczycielka”
8. Amelia Urbańska kl. 2b „Właścicielka stajni”
9. Sonia Kosmowicz kl. 2b „Naukowiec”
10. Michał Misiak kl. 2b „Strażak”
11. Tymoteusz Kliks kl. 2b „Youtuber”
12. Wiktor Krauze kl. 3 b „Weterynarz”
13. Leonard Bartoszak-Plewa kl. 3c „Chirurg”

Dziękujemy wszystkim uczniom za zaangażowanie i pomysłowość:)
Już teraz zapraszamy do fotogalerii.

Regulamin konkursu fotograficznego ,,Czworonożny pupil 89’”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.
Propagowanie pasji fotografowania, jako aktywnej i kreatywnej formy spędzania wolnego czasu.
Wdrażanie uczniów do zdobywania nowych umiejętności.
Prezentacja osiągnięć uczestników konkursu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Konkurs składa się z dwóch etapów:
I etap – polega na wykonaniu zdjęcia przedstawiającego czworonożne zwierzę domowe w zabawnej sytuacji i przesłaniu do koordynatora konkursu na adres: anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl od 22.09.2021 r. do dnia 25.09.2021 r.
II etap – polega na oddawaniu głosów za pośrednictwem padleta na pupili zgłoszonych do konkursu w terminie od 27.09.2021 r. do 01.10.2021 r.
O zwycięstwie w konkursie decyduje ilość oddanych głosów na zwierzaka.
Uczestnik może zgłosić tylko jedną fotografię wraz z podaniem imienia pupila oraz danych osoby zgłaszającej tj. imię, nazwisko ucznia/uczennicy, klasa.
W konkursie nie będą oceniane zdjęcia pobrane ze stron internetowych lub przerobione
za pomocą programów typu „Photoshop”.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z zaakceptowaniem regulaminu oraz zgodą
na upublicznianie prac na stronie internetowej Organizatora i danych osobowych.

Kryteria oceniania prac:
Zgodność z tematem konkursu.

Termin konkursu:
Od 22.09.2021 r. do 01.10.2021 r.

Ogłoszenie wyników:
04.10.2021 r. na stronie internetowej SP89 w zakładce ,,KONKURSY’’.

Dodatkowe informacje:

Zwycięzca konkursu stanie się pupilem 89 w roku szkolnym 2021/2022.

Nagrody:

Dyplom i nagroda rzeczowa dla czworonożnego zwycięzcy.

Komisja konkursowa/jury:
Anita Orzechowska
Sylwia Wiśniewska
Bogumiła Kordus
Agnieszka Pałamar

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska

Regulamin konkursu „Szkolny Poliglota”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
● Propagowanie umiejętności posługiwania się więcej niż jednym językiem obcym;
● Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;
● Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Zasady konkursu:
●Konkurs jest jednorazowy (bez eliminacji wstępnych), nieodpłatny i zostanie przeprowadzony 30.09.2021r.
●Konkurs ma formę testu, który zawiera pytania zamknięte i obejmuje znajomość podstawowych reakcji językowych w sytuacjach życia codziennego powszechnie znanych w Europie.
● Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału u nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego uczącego w danej klasie do 28.09.2021r.
●Konkurs trwa 45 minut.

Kryteria oceniania prac:
● Arkusze konkursowe są oceniane przez komisję konkursową.

Termin i miejsce konkursu:
● 30.09.2021 r. o godz. 16:00 w sali 205
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Dzienniku Internetowym Librus Synergia do dnia 5.10.2021 r.

Komisja konkursowa:
Marzena Zblewska
Magdalena Dziurla
Anna Skrzypińska
Iwona Henkel-Michalak

Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i tytuł „ Szkolnego Poligloty 2021” oraz nagrodę rzeczową.

Koordynator konkursu:

Anna Skrzypińska

MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY: „Gdy dorosnę…zostanę ZAWODOWCEM!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Cele konkursu:
– podwyższenie świadomości zawodowej dzieci,
– wzbudzenie zainteresowania wśród najmłodszych tematyką zawodów,
– rozwój dzieci przez kreatywną zabawę plastyczną.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie jedną pracę konkursową,
– praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną i przedstawiać wykonywany w przyszłości przez siebie zawód,
– pracę należy dostarczyć do wychowawcy klasy,
– do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie” (załącznik nr 1) oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę „Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych” (załącznik nr 2),
– udział w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, estetyka i SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy.

Termin konkursu:
– termin dostarczenia prac do Organizatora konkursu: 21.09.2021 r.
– wyniki zostaną podane przez Inicjatora konkursu i podane do informacji uczniów przez koordynatora konkursu.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
– wybrane przez Inicjatora konkursu laureatki i laureaci otrzymają upominki – niespodzianki

Dodatkowo: Przy zgłoszeniu prac minimum 5 uczennic i uczniów z jednej klasy, Inicjator konkursu w porozumieniu z Koordynatorem, przeprowadzi warsztat z obszaru doradztwa zawodowego dla uczniów danej klasy we wspólnie ustalonym, dogodnym terminie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami (załącznik nr 1, załącznik nr 2).

Organizatorzy konkursu:
Paulina Schmidt
Katarzyna Nyczak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Bieg „Wilcza Mila”

Miło nam poinformować, że w piątek 10.09.2021r. uczniowie naszej szkoły rywalizowali w biegu przełajowym „Wilcza Mila”.
I miejsce w kategorii chłopców rocznik 2009 i młodsi zajął Stanisław Szymczak kl.5b
I miejsce w kategorii chłopców rocznik 2008 zajął Marcin Witczak kl.7a

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim reprezentantom naszej szkoły za udział w zawodach.


Wyniki konkursu wakacyjnego

Dziękujemy wszystkim uczniom, którzy wzięli udział w konkursie wakacyjnym pt. „Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”.

Komisja konkursowa nagrodziła następujące osoby:
Maję Strawę, uczennicę klasy 7c, laureatkę I miejsca w kategorii klas 4-8,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Aleksandra Bryłkowskiego, ucznia klasy 4c, laureata II miejsca w kategorii klas 4-8,
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Krystynę Baszyńską, uczennicę klasy 5b, laureatkę III miejsca w kategorii klas 4-8
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

oraz
Władysława Baszyńskiego, ucznia klasy 3b, laureata I miejsca w kategorii klas 1-3.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Serdecznie gratulujemy!!!
Wyróżnione prace wezmą udział w miejskim etapie konkursu organizowanym przez Straż Miejską Miasta Poznania.

Regulamin konkursu wakacyjnego „Wspominam bezpieczne wakacje w górach, nad wodą lub…”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć w czasie wakacji,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania wolnego czasu,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności przewidywania własnych zachowań oraz samodzielności i odpowiedzialności,
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– podzielenie się wspomnieniami i wrażeniami z miejsca, w którym spędzamy wakacje.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-7.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w formie rysunku (klasy 1-3) lub plakatu (klasy 4-7) w dowolnej technice plastycznej, maksymalny format A3,
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do portierni szkolnej w dniach: 23-26.08.2021 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 23-26 sierpnia 2021 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 10 września 2021 r.

Nagrody:
– uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy i nagrody rzeczowe,
– zwycięskie prace będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak

Koordynator konkurs:
Anna Szymczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA