Aktualności

Kontakt mailowy

Zachęcamy do kontaktu mailowego z Radą Rodziców
rada.rodzicow.sp89@wp.pl

Terminy zebrań Rady Rodziców

Zasady udzielania i rozliczania dofinansowania z Rady Rodziców

– Zasady udzielania dofinansowania przez Radę Rodziców

Rada Rodziców rozpatruje wnioski o dofinansowanie w formie papierowej, lub mailowej.
Wnioski można zostawić w sekretariacie szkoły, przekazać przewodniczącym klasowych Rad Rodziców, lub przesłać mailem.
Rada Rodziców rozpatruje wnioski według kolejności wpływu, uwzględniając posiadany budżet oraz preliminarz.
Rada Rodziców może przyznać całość, bądź część wnioskowanej kwoty.

– Zasady rozliczania dofinansowania otrzymanego z Rady Rodziców

Wnioskodawca, który otrzymał dofinansowanie z Rady Rodziców zobowiązany jest do przedstawienia kwotowego rozliczenia (wraz z fakturami, rachunkami, paragonami) niezwłocznie po dofinansowywanym wydarzeniu, jednak nie później niż do 31.07. danego roku szkolnego.

Rozliczenia należy przekazać zarządowi Rady Rodziców.
W przypadku nierozliczenia się w ww. terminie, wnioskodawca nie otrzyma dofinansowania do wniosku złożonego w nowy roku szkolnym, do czasu dopełnienia obowiązku rozliczenia.

Z pozdrowieniami
Zarząd Rady Rodziców