Wyniki rekrutacji do klas pierwszych w roku szkolnym 2021/2022

Zapraszamy do zapoznania się z listami dzieci zakwalifikowanych do klas pierwszych w Szkole Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu w roku szkolnym 2021/2022 oraz zakwalifikowanych przesuniętych do szkół obwodowych.
Lista dzieci zakwalifikowanych
Lista dzieci zakwalifikowanych przesuniętych do szkół obwodowych

Minimalna liczba punktów uprawniająca do zakwalifikowania to 155.

Potwierdzenie woli:
Do obowiązkowego złożenia potwierdzenia woli zapisu dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu na rok szkolny 2021/2022 zobowiązani są :
• rodzice/opiekunowie prawni dzieci spoza obwodu szkoły, którzy składali wniosek o przyjęcie dziecka do klasy pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu i dziecko zostało zakwalifikowane do przyjęcia,
• rodzice/opiekunowie prawni dzieci „cofniętych” do SP 89 jako szkoły obwodowej czyli niezakwalifikowanych do szkoły pozaobwodowej.
Potwierdzenie woli – do dnia 13.05.2021r. można składać drogą elektroniczną w systemie nabór (przez logowanie się na indywidualny kod PIN) lub wersję papierową podpisaną przez oboje rodziców należy dostarczyć do szkoły
Druk potwierdzenia woli

Niezłożenie potwierdzenia woli jest jednoznaczne z rezygnacją z dalszego postępowania rekrutacyjnego i skutkuje skreśleniem dziecka z listy kandydatów.
Lista kandydatów zakwalifikowanych do postępowania rekrutacyjnego nie jest jednoznaczna z przyjęciem kandydata do szkoły innej niż obwodowa.
Rodzice/opiekunowie prawni dzieci z obwodu szkoły, którzy składali zgłoszenie o przyjęcie dziecka do pierwszej Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu nie składają potwierdzenia woli, ponieważ dziecko do szkoły przyjęte zostaje z urzędu.