Regulamin Konkursu Segreguję odpady – działam EKOlogicznie

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Inicjator:
Związek Międzygminny „Gospodarka Odpadami Aglomeracji Poznańskiej”

Cel konkursu:
Rozpowszechnienie wśród dzieci i młodzieży zasad prawidłowego przygotowania odpadów przed ich wrzuceniem do właściwego pojemnika: zgniatania butelek PET oraz kartonów, wrzucania bioodpadów bez foliówki.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-VIII

Zasady konkursu:
Konkurs odbędzie się w trzech kategoriach wiekowych:
– I kategoria: klasy I-III, tematyka: zachęcenie do wrzucania bioodpadów bez foliówki;
– II kategoria: klasy IV-VI, tematyka: dlaczego zgniatanie butelek PET jest ważne;
– III kategoria: klasy VII-VIII, tematyka: recykling papieru.
Dostarczone prace stają się własnością inicjatora.

Zgłoszenia:
Zgłoszenie powinno zawierać zdjęcie pracy (klasy I – VI) lub pracę (klasy VII – VIII), tytuł pracy oraz formularz zgłoszeniowy podpisany przez rodzica/opiekuna prawnego w formie pdf, zdjęcia lub skanu. W temacie maila należy wpisać: Konkurs z okazji Dnia Ziemi. Jeden autor może nadesłać tylko jedną pracę.

Wszystkie prace muszą być wykonane samodzielnie przez uczniów!

– klasy I – III: Zgłoszenie należy przesłać na adres: agnieszka.palamar@sp89poznan.edu.pl
– klasy IV – VIII: Zgłoszenie należy przesłać na adres: miroslawa.jaszczak@sp89poznan.edu.pl

Forma i technika pracy:
– klasy I-III: rysunek lub kolaż, zachęcający do wrzucania bioodpadów bez foliówki. Praca powinna zawierać hasło promujące wrzucanie bioodpadów bez opakowań z tworzyw sztucznych. Praca dostarczana jest w formie dobrej jakości zdjęcia.
– klasy IV-VI: instalacja z butelek PET, która prezentować będzie, dlaczego zgniatanie butelek PET jest ważne. Wykorzystane w projekcie butelki nie mogą być zanieczyszczone – po zrealizowaniu zadania muszą nadawać się do recyklingu. Praca dostarczana jest w formie dobrej jakości zdjęcia.
– klasy VII-VIII: wiersz/rymowanka zachęcająca do zgniatania kartonów i tektury przed wrzuceniem ich do niebieskiego pojemnika oraz wyjaśniająca istotę recyklingu papieru, składająca się z 12-24 wersów.

Kryteria oceny prac:
Prace oceniane są przez inicjatora konkursu.

Termin i miejsce konkursu:
– Prace należy przesyłać do 30 kwietnia 2021.
– Wyniki zostaną przesłane przez inicjatora konkursu do dnia 14.05.2021 roku.

Nagrody:
Inicjator przyzna nagrody rzeczowe w trzech grupach wiekowych:
– uczniowie klas I-III
– uczniowie klas IV-VI
– uczniowie klas VII-VIII:
Inicjator dopuszcza wyróżnienie innych, zgłoszonych zgodnie z Regulaminem prac; konkursowych i nagrodzenie ich autorów zestawem gadżetów ZM GOAP.

Koordynatorzy konkursu:
Mirosława Jaszczak (klasy IV-VIII)
Agnieszka Pałamar (klasy I-III)

Szczegółowe dane oraz formularz zgłoszeniowy na stronie inicjatora konkursu: https://www.poznan.pl/mim/oswiata/pinboard,1025/konkurs-dla-uczniow-szkol-podstawowych-z-okazji-dnia-ziemi,32329.html