Regulamin konkursu „My Christmas Card”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– zapoznanie uczniów z formą składania życzeń w języku angielskim,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań oraz uzdolnień w zakresie znajomości języka angielskiego,
– rozwijanie i rozbudzanie zainteresowań plastycznych i poczucia estetyki;
– kształtowanie wrażliwości na tradycje świąteczne

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Zasady konkursu:
– Konkurs jest jednorazowy, nieodpłatny i zostanie przeprowadzony w dniach 11–19.12.2023 r.
– Uczestnicy konkursu wykonują kartkę świąteczną wraz z krótkimi życzeniami w języku angielskim.
– Ocenie będzie podlegała pomysłowość, estetyka wykonania i poprawność językowa. Praca może być wykonana dowolną techniką w formacie nie większym niż A3. Każdy uczeń może zgłosić do konkursu jedną pracę. Prace powinny być podpisane na odwrocie. Opis powinien zawierać: imię i nazwisko ucznia oraz klasę.
– Prace konkursowe należy dostarczyć do nauczyciela języka angielskiego nie później niż do 19.12.2023 r.

Termin i miejsce konkursu:
● 11– 19.12.2023 r.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Dzienniku Internetowym Librus Synergia do dnia 05.01.2024 r.

Komisja konkursowa:
Marta Ciesielska
Iwona Henkel-Michalak
Magdalena Dziurla
Paulina Urbaniak

Nagrody:
Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom oraz nagrodę rzeczową.

Koordynator konkursu:
Marta Ciesielska