Regulamin konkursu „Szkolny Poliglota”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
● Propagowanie umiejętności posługiwania się więcej niż jednym językiem obcym;
● Promowanie wśród uczniów postawy odpowiedzialności za proces samodzielnego uczenia się i rozwijania umiejętności językowych;
● Rozwijanie zainteresowań i uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas VII-VIII Szkoły Podstawowej nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Zasady konkursu:
●Konkurs jest jednorazowy (bez eliminacji wstępnych), nieodpłatny i zostanie przeprowadzony 30.09.2021r.
●Konkurs ma formę testu, który zawiera pytania zamknięte i obejmuje znajomość podstawowych reakcji językowych w sytuacjach życia codziennego powszechnie znanych w Europie.
● Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłoszą chęć udziału u nauczyciela języka angielskiego lub niemieckiego uczącego w danej klasie do 28.09.2021r.
●Konkurs trwa 45 minut.

Kryteria oceniania prac:
● Arkusze konkursowe są oceniane przez komisję konkursową.

Termin i miejsce konkursu:
● 30.09.2021 r. o godz. 16:00 w sali 205
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Dzienniku Internetowym Librus Synergia do dnia 5.10.2021 r.

Komisja konkursowa:
Marzena Zblewska
Magdalena Dziurla
Anna Skrzypińska
Iwona Henkel-Michalak

Nagrody:

Zwycięzca konkursu otrzyma dyplom i tytuł „ Szkolnego Poligloty 2021” oraz nagrodę rzeczową.

Koordynator konkursu:

Anna Skrzypińska