MIĘDZYSZKOLNY KONKURS PLASTYCZNY: „Gdy dorosnę…zostanę ZAWODOWCEM!”

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:

Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Centrum Wsparcia Rzemiosła Kształcenia Dualnego i Zawodowego w Poznaniu

Cele konkursu:
– podwyższenie świadomości zawodowej dzieci,
– wzbudzenie zainteresowania wśród najmłodszych tematyką zawodów,
– rozwój dzieci przez kreatywną zabawę plastyczną.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje samodzielnie jedną pracę konkursową,
– praca ma być wykonana dowolną techniką plastyczną i przedstawiać wykonywany w przyszłości przez siebie zawód,
– pracę należy dostarczyć do wychowawcy klasy,
– do pracy należy dołączyć „Kartę zgłoszeniową do udziału w konkursie” (załącznik nr 1) oraz wypełnioną przez rodzica/opiekuna prawnego kartę „Klauzula informacyjna – przetwarzanie danych osobowych” (załącznik nr 2),
– udział w konkursie ma charakter dobrowolny i nieodpłatny.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność, estetyka i SAMODZIELNOŚĆ wykonania pracy.

Termin konkursu:
– termin dostarczenia prac do Organizatora konkursu: 21.09.2021 r.
– wyniki zostaną podane przez Inicjatora konkursu i podane do informacji uczniów przez koordynatora konkursu.

Nagrody:
– wszyscy uczestnicy otrzymają dyplomy,
– wybrane przez Inicjatora konkursu laureatki i laureaci otrzymają upominki – niespodzianki

Dodatkowo: Przy zgłoszeniu prac minimum 5 uczennic i uczniów z jednej klasy, Inicjator konkursu w porozumieniu z Koordynatorem, przeprowadzi warsztat z obszaru doradztwa zawodowego dla uczniów danej klasy we wspólnie ustalonym, dogodnym terminie.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do konkursu wraz z niezbędnymi załącznikami (załącznik nr 1, załącznik nr 2).

Organizatorzy konkursu:
Paulina Schmidt
Katarzyna Nyczak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak