REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURS PIĘKNEGO CZYTANIA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
• promowanie czytelnictwa;
• stworzenie możliwości prezentacji własnych umiejętności oraz porównanie ich z umiejętnościami innych;
• propagowanie kultury czytelniczej;
• popularyzacja książek dla dzieci znajdujących się w zbiorach biblioteki szkolnej;
• promowanie dbałości o piękno języka ojczystego;
• wyrabianie nawyku czytania jako formy spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
• uczniowie klas II i III

Zasady konkursu:
• uczestnicy konkursu prezentują wylosowany tekst przygotowany przez Organizatora, zawierający prozę oraz dialogi;
• uczestnicy mają 4 minuty na zapoznanie się z tekstem, następnie odkładają tekst i oczekują na widowni na swoją kolej prezentacji;
• o kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu;
• uczestnik w ciągu 2 minut prezentuje tekst, po przekroczeniu tego czasu jury przerwie prezentację;
• teksty konkursowe wybrane zostaną spośród lektur dla klas II i III.

Kryteria oceniania prac:
podczas czytania ocenie podlegać będzie:
• płynność i bezbłędność czytania;
• prawidłowa dykcja;
• oryginalność interpretacyjna czytanego tekstu;
• ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
● klasy II – 26 maja 2023 r. o godz. 13.00 – sala 23
● klasy III – 26 maja 2023 r. o godz. 13.30 – sala 23

Komisja konkursowa/jury:
Uczestników oceniać będzie Komisja konkursowa w składzie:
Dyrektor Beata Olszewska
Wicedyrektor Anna Szymczak
Anna Skorupska
Joanna Weremko-Witkowska

Decyzje Komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji ani zastrzeżeniu.
Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpi po zakończeniu obrad Komisji, w dniu konkursu – 26 maja 2023r.

Nagrody:
Komisja konkursowa przyzna tytuł ”Mistrza pięknego czytania” na poziomie klas drugich i trzecich, możliwe jest przyznanie wyróżnień.
Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.
Laureaci otrzymają pamiątkowe dyplomy oraz nagrody.

Koordynator konkursu:
Halina Chojnowska-Studzińska