Regulamin konkursu na broszurę informacyjną pt. „Bezpiecznie w internecie”.

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 4-5.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w dowolnym edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do nauczyciela informatyki do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać do dnia 10 lutego br. na adres katarzyna.weclawiak@sp89poznan.edu.pl lub hanna.jasiczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.