Regulamin konkursu fotograficznego „Relacja z bezpiecznych wakacji”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Komendant Straży Miejskiej Miasta Poznania

Cele konkursu:
– kształtowanie nawyków bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach, mogących zaistnieć podczas
wakacyjnego wypoczynku,
– promowanie atrakcyjnych i bezpiecznych form spędzania czasu wolnego,
– zachęcanie do bezpiecznej aktywności w czasie wakacji,
– rozwijanie umiejętności własnych, bezpiecznych zachowań, a także samodzielności oraz odpowiedzialnego
postępowania,
– utrwalanie prospołecznych postaw wśród nieletnich,
– doskonalenie umiejętności rozpoznania niebezpiecznych sytuacji, znajomości numerów alarmowych oraz zasad
wzywania odpowiednich służb w chwili zagrożenia.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 1-3 oraz 4-7.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– pracę należy wykonać w postaci kolażu zdjęć (4 – 10 zdjęć) z hasłowym komentarzem, w formacie A3 (wykonanego w wersji papierowej lub elektronicznej),
– konkursowe prace w wersji elektronicznej powinny mieć rozszerzenie: pdf, jpg, png i pojemność do 15 MB),
– gotowe i podpisane prace należy przynieść do sekretariatu szkoły do dniach 23.09.2022 r.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetykę wykonania.

Termin i miejsce konkursu:
– termin oddawania prac: 23.09.2022 r.
– wyniki zostaną ogłoszone do 30 września 2022 r.

Nagrody:
– uczniowie, którzy zajmą miejsca 1-3 w kategorii wiekowej klas 1-3 oraz 4-7 otrzymają dyplomy,
– zwycięskie prace (I i II miejsca) będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Inicjatora oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Inicjatora w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na szkolnej wystawie oraz stronie internetowej Organizatora oraz Inicjatora.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak

Koordynator konkurs:
Anna Szymczak

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

OLYMPUS DIGITAL CAMERA