MIĘDZYNARODOWY KONKURS PLASTYCZNY „WESOŁEGO ALLELUJA” pod patronatem PODKARPACKIEGO KURATORA OŚWIATY oraz MARSZAŁEKA WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu
Inicjator konkursu:
SZKOŁA PODSTAWOWA im. bł. ks. Jerzego Popiełuszki w Woli Zgłobieńskiej

Cele konkursu:
– rozwijanie kreatywności i uzdolnień plastycznych uczniów,
– ukazanie tradycji związanych ze Świętami Wielkanocnymi,
– wychowanie w duchu szacunku dla wartości i tradycji rodzinnych,
– nawiązanie współpracy ze szkołami w Europie i świecie.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas 1-8
– grupa I: uczniowie klas 1-3
– grupa II: uczniowie klas 4 – 8

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik konkursu przygotowuje jedną pracę konkursową,
– należy wykonać kartkę wielkanocną formatu A-5, kompozycja na płaszczyźnie, technika dowolna,
– kartki formatu innego niż A5, nie będą oceniane przez komisję konkursową,
– w etapie szkolnym komisja konkursowa wyłoni 10 prac, które będą reprezentować naszą szkołę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „ Wesołego ALLELUJA”, tj. 5 prac konkursowych z klas 1-3 oraz 5 prac konkursowych z klas 4-8,
– estetycznie wykonane i podpisane prace należy oddać Komisji Konkursowej do dnia 24.03.2023 r.
– do pracy konkursowej należy dołączyć wypełnioną zgodę rodzica/opiekuna prawnego na udział w konkursie (załącznik 1),
– prace należy opisać: imię i nazwisko, wiek autora pracy i klasa, do której uczęszcza.

Kryteria oceniania prac:
– przy ocenie prac będzie brana pod uwagę oryginalność oraz estetyka wykonania pracy konkursowej

Termin konkursu:
– prace konkursowe należy dostarczyć do członków Komisji Konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.03.2023 r., następnie 10 wybranych prac, będzie reprezentować naszą szkołę w Międzynarodowym Konkursie Plastycznym „Wesołego Alleluja”

Rozstrzygnięcie konkursu:
– Komisja Konkursowa wybierze 10 prac konkursowych w etapie szkolnym tj. 5 prac konkursowych z klas 1-3 oraz 5 prac z klas 4-8, które zostaną przesłane do Inicjatora Konkursu,
– powołana przez Inicjatora Komisja Konkursowa dokona oceny prac oraz przyzna pięć równorzędnych nagród głównych (miejsca wysokie) w każdej kategorii wiekowej oraz wyróżnienia,
-przez Inicjatora Konkursu oceniane będą prace konkursowe nadesłane z Polski, Europy i ze świata.
– wyniki konkursu dostępne będą na stronie: www.spwolazglobienska.pl oraz na stronie SP89 im. K.K.Baczyńskiego w Poznaniu,
– nagrodzone i wyróżnione prace otrzymają pamiątkowe dyplomy,
-przystąpienie do Konkursu jest równoznaczne z akceptacją treści niniejszego regulaminu i wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestników Konkursu,
-przez podanie danych osobowych uczestnik, jak i jego prawni opiekunowie wyrażają zgodę na ujawnienie danych podczas ogłoszenia wyników Konkursu, w mediach lokalnych i na stronach internetowych Inicjatora i Organizatora Konkursu,
– Inicjator Konkursu zastrzega sobie prawo publikowania i reprodukowania prac konkursowych bez wypłacania honorariów autorskich. Nadesłane prace przechodzą na własność organizatora.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Ziółkowska
Agnieszka Ruta
Monika Opielska
Róża Łukaszyk
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak

Załączniki:
Zgoda rodzica