Szkolny konkurs poetycki

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Czas trwania konkursu:
13.12.21 r. – 20.12.21 r.

Cele konkursu:
– doskonalenie umiejętności pisarskich;
– rozwijanie kreatywności;
– podtrzymywanie tradycji związanych ze Świętami Bożego Narodzenia.

Adresaci konkursu:
– grupa I: uczniowie klas IV – VI;
– grupa II: uczniowie klas VII – VIII.

Warunki uczestnictwa:
Zadaniem uczniów jest stworzenie krótkiego (maksymalnie 10 – 15 wersów) wiersza (rymowanego) wpisującego się w tematykę życzeń składanych z okazji Świąt Bożego Narodzenia.
Każdy uczestnik może przesłać tylko jeden wiersz.
Praca musi być napisana samodzielnie.
Gotowy wiersz można oddać pisany odręcznie (zdjęcie) lub w pliku tekstowym (Word).
Każdą pracę należy podpisać: imię, nazwisko, klasa.

Kryteria oceny:
– zgodność treści wiersza z tematem,
– oryginalność i wartość artystyczna,
– poprawność językowa,
– estetyka oddanej pracy.

Sposób zgłaszania prac konkursowych:
Gotowe prace należy przesyłać na mail malgorzata.graczyk@sp89poznan.edu.pl najpóźniej do 20.12.21 r.
Udział w konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Rozstrzygnięcie konkursu:
Wyniki konkursu zostaną udostępnione na portalu Librus oraz stronie internetowej szkoły (w zakładce: konkursy) w dniu 22.12.21 r.

Nagrody:
– dyplomy,
– nagrody rzeczowe.

Najlepsze prace będzie można podziwiać w galerii szkolnej.

Koordynator konkursu:
Małgorzata Graczyk-Kowalska

Komisja konkursowa:
Małgorzata Graczyk-Kowalska, Izabela Jokiel-Misiak, Agata Rozmus