Regulamin konkursu na hasło reklamowe lub rymowankę pt. „Jak bezpiecznie korzystać z internetu?”

Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
Uczestnicy: uczniowie klas 1-3.
Cele konkursu: Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.
Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w edytorze tekstu,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– do prac w formie elektronicznej należy dołączyć wydruki w formacie A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki projektów należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 10 lutego br,
– wersje elektroniczne prac konkursowych należy wysłać na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br..
Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.