Wojewódzki Konkurs Plastyczny: „Z RODZINĄ NAJLEPIEJ – edycja IV”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Wojewoda Wielkopolski i Rada Rodziny przy Wojewodzie Wielkopolskim

Cele konkursu:
– rozwijanie umiejętności plastycznych,
– rozwijanie wyobraźni i kształcenie poczucia estetyki,
– umożliwienie wyrażenia ekspresji i emocji przez uczniów
– rozwój kreatywności uczniów
– upowszechnianie znaczenia wartości rodziny i pielęgnowanie relacji z bliskimi

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów w dwóch kategoriach wiekowych: klasy I-III oraz klasy IV-VIII
Zadanie konkursowe:
– przedmiotem konkursu jest samodzielne wykonanie pracy plastycznej w dowolnej technice na temat: „Z rodziną najlepiej”,
– prace należy wykonać na kartce FORMAT A4

Kryteria oceniania prac:
– pomysłowość i oryginalność pracy,
– przejrzystość i zwięzłość kompozycji oraz estetyka i forma pracy,
– sposób wyrażenia zainteresowań autora, jego emocji i ekspresji oraz nastrój i siła przekazu
– umiejętność powiązania przez autora wszystkich elementów w zharmonizowaną całość,
– powiązanie pracy z tematem konkursu.

Termin konkursu:
– Prace konkursowe wraz z wymaganymi załącznikami należy dostarczyć do członków komisji konkursowej w nieprzekraczalnym terminie do 14 września 2023r.

Postanowienia końcowe:
– Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie do 2.10.2023 r.
– Inicjator konkursu przewiduje nagrody i upominki za najwyżej ocenione prace konkursowe oraz ich
promocję.
– Uczestnik zobowiązany jest dołączyć do pracy konkursowej fotokopie lub skany podanych poniżej załączników, które należy przesłać do koordynatora konkursu na adres: izabela.misiak@sp89poznan.edu.pl lub dostarczyć oryginały do członków szkolnej komisji konkursowej. Wymagane załączniki:
– wypełniony formularz „Metryczka pracy”,
– zgodę na przetwarzanie danych osobowych,
– zgodę rodziców/opiekunów,
– zgodę na wykorzystywanie prac.

Załączniki

Dane osobowe uczestników konkursu podlegają ochronie zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „RODO”) i ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1781)
Nadesłanie pracy stanowi akceptację niniejszego Regulaminu.

Komisja konkursowa:
Agata Majchrowska
Róża Łukaszek
Paulina Urbaniak
Izabela Jokiel-Misiak

Koordynator konkursu:
Izabela Jokiel-Misiak