REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU PLASTYCZNEGO ,,Ręce, które…widzą”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Rozwijanie kreatywności, twórczości i wyobraźni uczniów.
2. Ćwiczenie zręczności i logicznego myślenia.
3. Rozwijanie umiejętności społecznych- chęci niesienia bezinteresownej pomocy
drugiemu człowiekowi.
4. Zachęcenie uczniów do aktywnego spędzania wolnego czasu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
1. Uczestnicy konkursu mają za zadanie wykonać zabawkę, która ma na celu stymulacji zmysłów: wzroku, węchu, dotyku, słuchu do wyboru wykonując jedną pracę w dowolnym formacie przestrzennym, która może łączyć różne techniki i materiały.
2. Do prac należy dołączyć metryczkę zawierającą imię i nazwisko oraz klasę do której uczęszcza autor pracy.
3. Prace biorące udział w konkursie nie podlegają zwrotowi, stają się własnością organizatora.
4. Prace niespełniające wymogów formalnych regulaminu, nie będą brały udziału w konkursie.

Kryteria oceniania prac:
– zgodność z tematem konkursu,
– oryginalność,
– pomysłowość,
– wykorzystane materiały,
– estetyka wykonania.

Termin konkursu:
Prace należy oddawać w dniach od 4 stycznia do 20 stycznia 2023 r. w portierni z dopiskiem konkurs plastyczny “Ręce które…widzą”.

Ogłoszenie wyników:
Publikacja wyników nastąpi 25 stycznia 2023 r. na stronie internetowej szkoły w zakładce KONKURSY oraz w OGŁOSZENIACH dziennika elektronicznego Librus.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Nagrody:
Dla laureatów konkursu przewidziano nagrody rzeczowe oraz dyplomy.

Komisja konkursowa:
Katarzyna Bykowska
Anita Orzechowska
Agnieszka Pałamar
Agnieszka Ruta

Koordynator konkursu:
Anita Orzechowska