Regulamin szkolnego konkursu ortograficznego

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
Celem konkursu jest propagowanie umiejętności poprawnego pisania pod względem ortograficznym i interpunkcyjnym oraz rozbudzanie świadomości ortograficznej.

Uczestnicy:
W konkursie mogą wziąć udział zainteresowani uczniowie klas 4-8.

Zasady konkursu:
Do szkolnego konkursu ortograficznego przystępują zainteresowani uczniowie z poziomu klas 4-8 po zgłoszeniu się u nauczyciela polonisty. Szkolny konkurs wyłania po JEDNYM reprezentancie każdego poziomu klas 4-8 do etapu międzyszkolnego konkursu. Etap międzyszkolny wyłoni reprezentantów etapu finałowego.

Forma konkursu:
Konkurs ma formę dyktanda.
Kryteria oceniania prac:
O wyniku dyktanda decyduje liczba popełnionych błędów ortograficznych i interpunkcyjnych. Trzy błędy interpunkcyjne będą odpowiadać jednemu błędowi ortograficznemu. W przypadku takiej samej liczby błędów ortograficznych o ostatecznym wyniku decydować będzie liczba błędów interpunkcyjnych.

Termin i miejsce konkursu:
Zgłoszenia do udziału w konkursie przyjmują nauczyciele języka polskiego do 25 marca 2019 roku.
Szkolny konkurs ortograficzny odbędzie się 26 marca 2019 roku.
Dla klas czwartych na 5 godzinie lekcyjnej, tj. 11.45 – 12.30.
Dla klas piątych na 6 godzinie lekcyjnej, tj. 12.50 – 13.35.
Dla klas szóstych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.
Dla klasy siódmej i klas ósmych na 7 godzinie lekcyjnej, tj. 13.55 – 14.40.

Uczestnicy konkursu spotykają się na początku wyznaczonej godziny lekcyjnej w holu patrona.

Etap międzyszkolny konkursu odbędzie się 4 kwietnia 2019 roku o godz. 15.00 w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.
Etap finałowy odbędzie się 25 kwietnia 2019 roku w szkole wyznaczonej przez organizatora Międzyszkolnego Konkurs Ortograficznego Szkół Podstawowych Miasta Poznania.

Ogłoszenie wyników:
Wyniki szkolnego etapu konkursu zostaną ogłoszone 28 marca 2019 roku na stronie internetowej szkoły, w dzienniku elektronicznym w zakładce „Ogłoszenia” oraz poprzez szkolny radiowęzeł.

Komisja konkursowa:
Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk
Maria Czekalska – Szarzała
Ewelina Janczycka
Magdalena Prusinowska

Nagrody:
Za zajęcie pierwszego miejsca na każdym poziomie klas przewidziane są nagrody rzeczowe. Każdy uczestnik konkursu otrzyma dyplom.

Koordynator konkursu: Magdalena Prusinowska