Regulamin międzyszkolnego konkursu plastycznego ,,GANG SŁODZIAKÓW 2’’

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 18 w Poznaniu.

Cele:
– samodzielne wykonanie bohatera Gangu Słodziaków 2;
– rozwijanie wyobraźni i twórczego myślenia;
– doskonalenie umiejętności manualnych.

Forma:
– technika dowolna.

Uczestnicy:
– uczniowie klas I-VIII uczęszczający do świetlicy szkolnej.

Zasady konkursu:
– uczestnik może zgłosić do konkursu pracę wykonaną indywidualnie;
– prace powinny być opatrzone metryczką: imię i nazwisko autora, klasę oraz e-mail
nauczyciela (opiekuna) oraz adres szkoły.
– komisja powołana przez Organizatora dokona oceny prac, przydzieli nagrody i wyróżnienia.

Opiekunowie konkursu:
Anita Orzechowska
Anita Socha

Dostarczone prace przechodzą na własność Organizatorów i nie będą odsyłane.

Prace należy dostarczyć do świetlicy górnej do dnia 25.11.2019 r.