Regulamin międzynarodowego konkursu fotograficznego JESIEŃ W MOIM MIEŚCIE

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 17 w Koszalinie.

Cele konkursu:
– wzbudzanie zamiłowania i zainteresowania dzieci do fotografii,
– poznanie walorów fotograficznych, turystycznych, etnograficznych krajów poza granicami Polski,
– nawiązanie kontaktu ze szkołami polonijnymi,
– prezentacja i popularyzacja możliwości twórczych uczniów w dziedzinie fotografii,
– uwrażliwienie na piękno i oryginalność środowiska lokalnego,
– kształtowanie tożsamości regionalnej i pobudzenie zainteresowania własnym środowiskiem,
– ukazanie wartości tkwiących w najbliższym otoczeniu,
– pobudzenie wyobraźni oraz kreatywności uczniów.

Uczestnicy:
Uczniowie klas I-III.

Zasady konkursu:
– technika wykonania fotografii jest dowolna,
– format wykonanej fotografii – min. 10x15cm,
– każdy uczestnik może dostarczyć 1 zdjęcie,
– interpretacja tematu jest dowolna i zależna od osoby wykonującej pracę,
– każda zgłoszona praca do konkursu powinna zawierać: imię i nazwisko ucznia, klasa, nazwa szkoły
i adres placówki, telefon, opiekuna artystycznego.

Termin konkursu:
Prace należy zgłaszać wyłącznie drogą elektroniczną, poprzez przesłanie zdjęcia na adres:
anita.orzechowska@sp89poznan.edu.pl do dnia 22.10.2020 r.

Nagrody:
Dyplomy, nagrody rzeczowe.

Koordynator:
Anita Orzechowska