REGULAMIN KONKURSU „ZAGADKOWY ZAWRÓT GŁOWY”

ORGANIZATOR:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

CELE:
– doskonalenie umiejętności logicznego myślenia,
– doskonalenie umiejętności kojarzenia i wykorzystywania posiadanej wiedzy,
– wykorzystanie umiejętności uważnego słuchania, analizy i syntezy myślenia,
– umacnianie wiary we własne siły,
– kształtowanie umiejętności zdrowej i uczciwej rywalizacji,
– kształtowanie odporności na stres i porażkę.

UCZESTNICY:
Konkurs przeznaczony jest dla chętnych uczniów klas 2 i 3.

ZASADY KONKURSU:
1. Konkurs ma charakter rozgrywek indywidualnych i polega na rozwiązywaniu zagadek słownych.
2. Chęć udziału w konkursie należy zgłosić do dnia 02.02.2021 r. (wtorek).
Zapisy przyjmują pani Katarzyna Megger i pani Agnieszka Lesicka.
Można to zrobić bezpośrednio w świetlicy lub za pośrednictwem wiadomości Librus, wpisując jako temat „Konkurs „Zagadkowy Zawrót Głowy” – zgłoszenie”.
3. KONKURS rozgrywany będzie etapowo
I ETAP – udział biorą wszyscy uczestnicy. Zawodnicy rozwiązują 20 zagadek z różnych dziedzin z podawaną kategorią (np. zwierzę, przedmiot, warzywo). Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do drugiego etapu przechodzą zawodnicy, którzy rozwiążą prawidłowo co najmniej 12 zagadek.
II ETAP – zawodnicy rozwiązują 15 zagadek z różnych dziedzin bez podawanej kategorii. Każdy zawodnik otrzymuje kartę konkursową na której pisemnie odpowiada na czytane zagadki. Każda zagadka czytana będzie dwa razy. Wszyscy zawodnicy rozwiązują te same zagadki.
Do trzeciego etapu przechodzi trójka zawodników (lub więcej w przypadku takiej samej liczby punktów), którzy rozwiążą prawidłowo najwięcej zagadek.
III ETAP- FINAŁ – etap ma charakter ustny. Zagadki czytane będą dwa razy, bez podawanej kategorii. Na początku zawodnicy losują kolejność odpowiadania, następnie kolejno odpowiadają ustnie na zagadki. Każda zagadka skierowana jest do konkretnego gracza i tylko on na nią odpowiada –uzyskując za każdą prawidłową odpowiedź jeden punkt. Każdy zawodnik ma prawo do jednej pomyłki. W przypadku drugiej pomyłki zawodnik kończy grę. Zawodnicy kolejno wybierają numer zagadki z puli dostępnych zagadek. Liczba zagadek w puli uzależniona będzie od liczby finalistów (ilość zawodników razy 10 zagadek). Etap kończy się, gdy pozostanie jeden zawodnik lub wyczerpie się pula zagadek.
ZWYCIĘZCĄ zostaje gracz, który uzyska największą liczbę punktów.

UWAGA! WAŻNE!
Komisja konkursowa zastrzega sobie prawo do przeprowadzenia dogrywki w przypadku nieprzewidzianych trudności w wyłonieniu zwycięzców.

KRYTERIA OCENY
– prawidłowe rozwiązanie zagadki.

TERMIN I MIEJSCE TURNIEJU:
Termin – od 05.02.2021 r. do 26.02.2021 r.
Miejsce – stołówka szkolna SP 89
ETAP I – klasa 2 – poniedziałek 8.02.2021 r. godz. 10.50, klasa 3 – piątek 5.02.2012 r. godz. 10.50
Obie grupy rozwiązują ten sam zestaw zagadek.
Terminy kolejnych etapów ustalone będą po zgłoszeniu się zawodników i uzależnione od ich liczby po ETAPIE I.

WYNIKI KONKURSU:
– informacja o wynikach ETAPU I i ETAPU II w ogłoszeniach na platformie LIBRUS,
– opublikowanie nazwisk zwycięzców po zakończeniu konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce „Konkursy” i w ogłoszeniach na platformie LIBRUS, – daty publikowania powyższych informacji będą na bieżąco podawane w ogłoszeniach na platformie LIBRUS.

KOMISJA KONKURSOWA:
Katarzyna Megger i Agnieszka Lesicka

NAGRODY:
– dyplomy dla wszystkich uczestników,
– nagrody rzeczowe dla finalistów,
– drobne nagrody za udział dla pozostałych uczestników.

KOORDYNATOR KONKURSU:

Katarzyna Megger