Regulamin „Konkursu wiedzy o Irlandii i św. Patryku”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
● rozpowszechnianie kultury i tradycji krajów i narodów posługujących się językiem angielskim,
● zachęcenie młodzieży do samodzielnego zdobywania wiedzy o kulturze krajów anglojęzycznych,
● wzbogacenie wiedzy o świecie, w tym o krajach i regionach, w których mówi się językiem angielskim.

Uczestnicy:
Uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu:
● Konkurs zostanie przeprowadzony 25 marca 2021r.
● Konkurs ma formę testu, a pytania sformułowane są w języku polskim.
● Uczniowie zgłaszają chęć udziału w konkursie u nauczyciela języka angielskiego uczącego w danej klasie do 19 marca 2021r. wysyłając
wiadomość mailową w Librusie lub na adres: magdalena.dziurla@sp89poznan.edu.pl, anna.skrzypinska@sp89poznan.edu.pl, iwona.henkel@sp89poznan.edu.pl
● Test zawiera pytania zamknięte i otwarte i obejmuje zagadnienia dotyczące wiedzy ogólnej z zakresu wiadomości o Irlandii i św. Patryku.
● Konkurs trwa 45 minut.
● Uczestnicy konkursu mają obowiązek mieć włączoną kamerkę internetową podczas trwania konkursu skierowaną na kartkę, na której piszą.
● W ciągu 5 minut od zakończenia konkursu uczeń przesyła fotografię wypełnionego arkusza konkursowego udostępnionego w przygotowanym
Classroomie.

Kryteria oceniania prac:
● Arkusze konkursowe są oceniane przez komisję konkursową.

Termin i miejsce konkursu:
● 25.03.2021r. o godz. 16:00 test zostanie udostępniony on-line poprzez
platformę Google Classroom.
● Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w
dzienniku elektronicznym Librus dnia 31.03.2021r.

Komisja konkursowa:
Magdalena Dziurla
Anna Skrzypińska
Iwona Henkel-Michalak

Nagrody:
Nagrodami dla finalistów konkursu są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Iwona Henkel-Michalak