Regulamin konkursu na plakat dla klas 6-8 pt. “Razem dla bezpiecznej sieci”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 6-8.

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań informatycznych.
– uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana w formie plakatu na kartce formatu A3,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Kryteria oceny:
– estetyka i pomysł wykonania pracy,
– praca wykonana zgodnie z zasadami.

Termin dostarczenia prac:
– zdjęcia lub skany wykonanych prac należy wysłać do dnia 7 lutego br. na adres anna.szymczak@sp89poznan.edu.pl.

Ogłoszenie wyników:
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br. na stronie internetowej szkoły oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– prace, które otrzymają I i II miejsce będą brały udział w finale konkursu, którego organizatorem jest Zespół Profilaktyki Straży Miejskiej Miasta Poznania; autorzy tych prac będą poproszeni o dostarczenie do szkoły oryginalnych prac,
– każdy uczestnik otrzyma +3 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki.

Warunkiem uczestnictwa w Konkursie jest wyrażenie zgody przez prawnych opiekunów Uczestnika na umieszczenie jego danych osobowych, ujawnionych w czasie trwania i w ramach Konkursu, w bazie danych Organizatora oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania (dotyczy zwycięskich prac) oraz na ich przetwarzanie przez Organizatora i Straż Miejską Miasta Poznania w celu organizacji i przeprowadzenia Konkursu (w związku z ogłoszeniem danych Uczestników, którym zostały przyznane nagrody) oraz wyrażenie zgody na upublicznienie pracy na stronie internetowej szkoły oraz Straży Miejskiej Miasta Poznania.
Za wyrażenie zgody na przetwarzanie danych osobowych oraz na upublicznienie pracy uznaje się zgłoszenie pracy do Konkursu.

Komisja konkursowa:
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Paulina Zawodniak

Koordynator konkursu:
Agata Rozmus