Regulamin konkursu „Mistrz ortografii angielskiej”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
– rozwijanie kompetencji komunikacji pisemnej;
– rozwijanie kompetencji rozumienia ze słuchu;
– motywowanie uczniów do samodzielnej pracy nad językiem obcym;
– odkrywanie i rozwijanie uzdolnień uczniów.

Uczestnicy:
Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VIII Szkoły Podstawowej nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Zasady konkursu:
– Konkurs przeprowadzany jest w formie dyktanda. Tekst dyktanda na każdym poziomie jest inny i odpowiedni do poziomu klasy.
– Konkurs odbywa się wg harmonogramu w dniach 17 – 21 kwietnia 2023 r. w szkole.
– Uczniowie zgłaszają chęć uczestnictwa w konkursie do 31 marca u nauczyciela uczącego w danej klasie.
– Konkurs trwa ok. 30 min.
– Na zakończenie dyktanda nauczyciel czyta ponownie cały tekst.

Kryteria oceniania prac:
– Na każdym poziomie wybierany jest „Mistrz”, który popełnił najmniej błędów. Jednak maksymalna liczba błędów aby zostać „Mistrzem” nie może być większa niż 5. Oceniający biorą pod uwagę czytelność tekstu. Wątpliwości co do zapisanych liter (np. u / v /r) traktowane są jako błąd w pisowni. Ważna jest czytelność i staranność zapisu, jak i interpunkcja.

Termin konkursu:
Dyktando przeprowadzają nauczyciele:
Klasy IV – Magdalena Dziurla – 20.04.2023r., godz. 7:30, sala 111
Klasy V – Magdalena Dziurla – 18.04.2023r., godz. 7:30, sala 111
Klasy VI – Anna Skrzypińska – 19.04.2023r., godz. 14:00, sala 114
Klasy VII – Iwona Henkel-Michalak – 17.04.2023r., godz. 15:00, sala 111
Klasy VIII – Iwona Henkel-Michalak – 17.04.2023r., godz. 15:30, sala 111

Wyniki konkursu:
Wyniki konkursu zostaną ogłoszone na stronie internetowej szkoły oraz w Librusie do 28.04.2023 r.

Komisja konkursowa:
Iwona Henkel Michalak
Anna Skrzypińska
Magdalena Dziurla

Nagrody:
Nagrodami w konkursie są dyplomy oraz nagrody rzeczowe.

Koordynator konkursu:
Magdalena Dziurla