Regulamin konkursu logopedycznego pt. „Łamańce językowe”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K.K. Baczyńskiego w Poznaniu.

Cele konkursu:
• pobudzanie aktywności twórczej dzieci w dziedzinie poezji,
• dążenie do poprawności językowej,
• rozwijanie umiejętności werbalnych,
• dbanie o prawidłową wymowę i czystość językową.

Uczestnicy:
• Uczniowie klas IV-VIII.

Zasady konkursu:
1. Uczeń ma za zadanie samodzielnie napisać wiersz. Treść wiersza powinna zawierać wyrazy z głoskami trudnymi artykulacyjnie.
2. Można wybrać jedną grupę głoskową, np. [sz, ż, cz, dż], [ś, ź, ć, dź] lub jedną głoskę np. [r], [ż], [ć].
3. Tematyka powinna dotyczyć wiosny, natomiast forma i długość wiersza jest dowolna. Mile widziane są ilustracje.
4. Z tyłu pracy należy umieścić imię i nazwisko oraz klasę, do której uczennica/uczeń uczęszcza.
5. Udział w konkursie oznacza wyrażenie zgody na publikację zgłoszonych prac na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceniania prac:
• treść wiersza,
• poprawność językowa,
• poziom trudności werbalnej,
• ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• Od 05.03.2021r. do 26.03.2021 r.
• Prace należy przesłać w wyznaczonym terminie do koordynatora konkursu na adres agnieszka.brzakala@sp89poznan.edu.pl.
• 29.03.2021 r. – ogłoszenie wyników konkursu na stronie internetowej szkoły w zakładce Konkursy oraz w ogłoszeniach Librusa.

Komisja konkursowa/jury:
Agnieszka Brząkała
Małgorzata Graczyk

Nagrody:
• Dyplomy, nagrody rzeczowe dla finalistów.