Regulamin konkursu Konkurs recytatorski – „Deklamatornia”

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Cele konkursu:
1. Promowanie dbałości o piękno języka ojczystego.
2. Doskonalenie poprawności dykcyjnej w trakcie recytacji.
3. Doskonalenie umiejętności właściwego intonowania prezentowanego tekstu.
4. Zainteresowanie uczniów poezją.
5. Zachęcanie do publicznych występów.
6. Prezentacja umiejętności uczniów.
7. Rozwijanie wrażliwości na słowo.

Uczestnicy:
1. Uczniowie klas IV – VIII.

Zasady konkursu:
1. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest zgłoszenie do nauczyciela polonisty – osobiście lub poprzez dziennik Librus do dnia 22 listopada 2021 r.
2. Uczestnicy konkursu klas IV – VI prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki autorstwa Lecha Konopińskiego; utwór nie może być krótszy niż 12 wersów; w przypadku krótszego utworu można wybrać więcej wierszy.
3. Uczestnicy konkursu klas VII – VIII prezentują wybrany przez siebie tekst poetycki o dowolnej tematyce; utwór nie może być krótszy niż 16 wersów.
4. O kolejności występowania uczestników w poszczególnych kategoriach wiekowych zadecyduje losowanie w dniu konkursu.

Kryteria oceniania prezentacji tekstu:
1. W ocenie prezentacji komisja konkursowa uwzględni:
a. dobór tekstu,
b. płynność i bezbłędność recytacji,
c. prawidłową dykcję,
d. interpretację utworu,
e. ogólny wyraz artystyczny.

Termin i miejsce konkursu:
• 23 listopada 2021 r., godz. 16.30 – Szkoła Podstawowa nr 89 – sala nr 113.

Komisja konkursowa:
1. Uczestników oceniać będzie komisja konkursowa w składzie:
a. Agnieszka Czarnocka Gospodarczyk,
b. Maria Czekalska,
c. Magdalena Prusinowska.
2. Decyzje komisji są ostateczne i nie podlegają weryfikacji.
3. Ogłoszenie wyników nastąpi bezpośrednio po zakończeniu obrad komisji w dniu konkursu – 23 listopada 2021 r.; dyplomy zostaną wręczone 26 listopada 2021 r.

Nagrody:
1. Komisja konkursowa wyłoni:
a. troje laureatów spośród uczestników klas IV – VI,
b. laureata spośród uczestników klas VII – VIII.
2. Możliwe jest przyznanie wyróżnień.
3. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy za udział w konkursie.

Koordynator konkursu:
Magdalena Prusinowska