Regulamin konkursu “Jak wyobrażasz sobie Strażnika Internetu?”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu.

Uczestnicy:
uczniowie klas 1-3.

Cele konkursu:
Uświadomienie uczniom zagrożeń związanych z korzystaniem z internetu.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– praca powinna być wykonana na kartce papieru formatu A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
– zgłoszenie pracy do Konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach konkursu oraz na upublicznienie pracy na stronie internetowej szkoły.

Kryteria oceny:
– estetyka i pomysł wykonania pracy,
– praca wykonana zgodnie z zasadami.

Termin dostarczenia prac:
– prace należy dostarczyć do wychowawcy do dnia 8 lutego br.

Ogłoszenie wyników:
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 12 lutego br. na stronie internetowej szkoły oraz w Ogłoszeniach dziennika elektronicznego.

Nagrody:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma uwagę pozytywną wpisaną do dziennika elektronicznego,
– każdy uczestnik konkursu otrzyma ocenę wspaniałą z zajęć komputerowych.

Komisja konkursowa:
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Aniela Sobczak
Anna Szymczak
Paulina Zawodniak

Koordynator konkursu:
Agata Rozmus