Regulamin konkursu fotograficznego “Wiosna w obiektywie”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu

Uczestnicy:
uczniowie klas 4-8

Cel konkursu:
Budzenie wrażliwości na otaczające nas piękno przyrody.

Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową,
– promowane będą: estetyka i pomysł wykonania pracy,
– prace należy wydrukować w formacie 10×15,
– każde zdjęcie powinno być opatrzone opisem zawierającym informację dotyczącą treści zdjęcia (np. gatunek ujęty na zdjęciu, miejsce wykonania zdjęcia).
– prace stają się własnością organizatora,
– praca powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.

Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– wydruki zdjęć i ich opisy należy dostarczyć do p. Hanny Jasiczak lub p. Mirosławy Jaszczak do dnia 16 marca br,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 20 marca br.

Zasady przyznawania nagród:
– nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3,
– każdy uczestnik otrzyma +5 pkt. z kategorii zachowanie za udział w konkursie,
– autorzy nagrodzonych prac otrzymają ocenę bardzo dobrą lub celującą z informatyki oraz z biologii.

Koordynatorzy konkursu:
Agnieszka Czarnocka-Gospodarczyk
Maria Czekalska
Hanna Jasiczak
Mirosława Jaszczak
Paweł Szuszkiewicz