Ogólnopolski konkurs etyczny „Inny – nie znaczy gorszy”

Organizator:
Szkoła Podstawowa nr 6 w Gdańsku

Cele:
– zainteresowanie uczniów problematyką etyczną;
– zwiększenie świadomości uczniów na temat tolerancji;
– rozwijanie uzdolnień plastycznych;
– popularyzacja formy plakatu.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 4-8 szkoły podstawowej

Tematyka konkursu:
Należy wykonać plakat w formacie A3 ilustrujący hasło „Inny – nie znaczy gorszy”. Oprócz ilustracji na plakacie powinno być zamieszczone hasło „Inny – nie znaczy gorszy”, które może być wydrukowane, napisane odręcznie, wyklejone, przyozdobione w dowolny sposób.

Plakat powinien zawierać hasło promujące oraz propozycję graficzną. Plakat jest gatunkiem artystycznym grafiki użytkowej stosowanej w komunikacji wizualnej, z odpowiednią kompozycją plastyczną, fotografią, napisami. Plakat nie tylko informuje, ale przede wszystkim namawia, zachęca, wzywa czy przekonuje. Elementy graficzne co najmniej dorównują informacji tekstowej, z reguły jednak dominują. Napisy są często przetworzone artystycznie.

Technika: dowolna (może zawierać odstające elementy).

Format: tylko A3

Kryteria oceny prac:
– zgodność z tematem;
– estetyka wykonania;
– kreatywność w doborze materiałów;
– gama kolorystyczna;
– pomysłowość i ciekawe ujęcie tematu.

Autorem pracy może być tylko jedna osoba.

Do konkursu mogą być zgłaszane wyłącznie plakaty autorstwa uczestnika, nienaruszające praw autorskich osób trzecich, nigdzie poprzednio niepublikowane.

Termin dostarczania prac: do 20 lutego 2020 r.

Miejsce dostarczania prac: ŚWIETLICA GÓRNA.

Opiekunowie konkursu: Anita Orzechowska, Anita Socha.

Postanowienia końcowe:
Udział ucznia w konkursie jest jednoznaczny z akceptacją regulaminu konkursu i z wyrażeniem zgody na opublikowanie niezbędnych danych osobowych związanych z ogłoszeniem wyników. Każda praca powinna być zaopatrzona w kartę zgłoszenia.

Wyniki Konkursu „Inny – nie znaczy gorszy” będą zamieszczone na stronie internetowej szkoły http://sp6.edu.gdansk.pl

Organizator Konkursu przewiduje dla zwycięzców. Nagrody i dyplomy zostaną przesłane pocztą.

Prace przechodzą na własność organizatora i zostaną wyeksponowane na terenie Szkoły Podstawowej nr 6 w Gdańsku. Prace niezgodne z regulaminem lub dostarczone po terminie, bez karty zgłoszeń – nie będą brane pod uwagę. Organizator traktować będzie prace z największą starannością, jednak nie bierze odpowiedzialności za ich zaginięcie bądź uszkodzenie podczas transportu pocztowego.