Międzynarodowy konkurs matematyczny KANGUR

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Organizator konkursu:
Szkoła Podstawowa nr 89 im. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego w Poznaniu

Inicjator konkursu:
Stowarzyszenie „Kangourou Sans Fronti`eres”

Cele konkursu:
– rozwijanie zainteresowań matematycznych wśród dzieci,
– rozwijanie umiejętności logicznego myślenia,
– możliwość sprawdzenia swojej wiedzy i umiejętności matematycznych,
– propagowanie kultury matematycznej,
– sprowokowanie jak najliczniejszej manifestacji matematycznej o charakterze wspólnej, intelektualnej zabawy.

Uczestnicy:
Uczniowie klas 2-8 szkoły podstawowej.

Zasady konkursu:
Konkurs ma charakter jednorazowego testu: bez eliminacji, testów wstępnych, testu finałowego. Na rozwiązanie testu przeznaczone jest 75 minut.

Konkurs przeprowadzany jest w szkole podstawowej w czterech kategoriach:
Żaczek — klasy 2,
Maluch — klasy 3 i 4,
Beniamin — klasy 5 i 6,
Kadet — klasy 7 i 8.

Do konkursu mogą przystąpić uczniowie, którzy zgłosili chęć udziału oraz oddali podpisaną przez opiekunów zgodę uczestnictwa nauczycielowi matematyki (kl.4-8) lub wychowawcom (kl. 2-3) i opłacili koszt udziału w konkursie w kwocie 12 zł w terminie do 06.12.2021 roku. Kwotę należy wpłacić na konto skarbnika klasowego. W opisie przelewu należy wpisać KANGUR MATEMATYCZNY oraz imię i nazwisko uczestnika konkursu.

Kryteria oceniania prac:
Prace oceniane są przez Inicjatora konkursu.

Do każdego zadania w każdej kategorii dołączonych jest 5 odpowiedzi oznaczonych literami A, B, C, D, E, z których dokładnie jedna jest poprawna. Za brak odpowiedzi uczestnik Konkursu otrzymuje zero punktów, natomiast za odpowiedź błędną lub zaznaczenie więcej niż jednej odpowiedzi otrzymuje punkty ujemne w liczbie 25% przewidzianych za dane zadanie.

Wyniki podane zostaną w terminie 5 tygodni od daty otrzymania kart odpowiedzi przez Organizatora.

Termin i miejsce konkursu:
Konkurs odbędzie się 17.03.2022 roku (czwartek).

Nagrody:
Komitety Regionalne przyznają następujące rodzaje nagród:
• nagrody dla laureatów Konkursu,
• nagrody za bardzo dobry wynik w Konkursie,
• nagrody za wyróżnienie.
Definicję laureata oraz wytyczne dotyczące definiowania przez Regionalne Komitety Organizacyjne wyniku bardzo dobrego i wyróżnienia formułuje corocznie Komitet Organizacyjny Konkursu.
Jeżeli przeprowadzenie Konkursu w poszczególnych szkołach będzie niemożliwe, Komitet Organizacyjny Konkursu może zdecydować o jego przeprowadzeniu za pośrednictwem internetu. W takiej sytuacji Komitet wyznacza datę i czas konkursu oddzielnie dla każdej kategorii lub poziomu wiekowego. Ponadto, z uwagi na brak kontroli, nie przyznaje się nagród. Zamiast nagród przewidziane są upominki dla uczestników.
Czas rozwiązywania testu za pośrednictwem internetu zostaje wydłużony do 90 minut.

Koordynatorzy konkursu:
Anna Izydorczyk
Hanna Jasiczak
Agata Rozmus
Anna Skorupska
Anna Szymczak
Katarzyna Pilarczyk

Załączniki:
Regulamin konkursu
Zgoda na udział w konkursie