VI Międzyszkolny Konkurs Matematyczny dla uczniów klas piątych szkół podstawowych dzielnicy Jeżyce.

Regulamin

Cele konkursu:
• upowszechnienie wiedzy matematycznej,
• rozwijanie zainteresowań matematycznych uczniów,
• motywowanie uczniów uzdolnionych matematycznie do rozszerzania swoich umiejętności,
• umożliwienie uczniom przeżycia sukcesu,
• wzmocnienie u uczniów poczucia własnej wartości,
• stworzenie okazji do uzyskania informacji o matematycznych osiągnięciach uczniów w skali dzielnicy,
• promowanie szkoły w środowisku.

Zasady konkursu:
• Eliminacje szkolne przeprowadza szkolna komisja konkursowa zgodnie ze szkolnym regulaminem.
• Do etapu rejonowego komisja kwalifikuje trzech uczniów, którzy osiągną najlepsze wyniki w eliminacjach szkolnych.
• Zgłoszenie do konkursu należy przesłać pocztą elektroniczną na adres mailowy organizatora konkursu (anna_szymczak@op.pl lub aniaizydorczyk1815@gmail.com) do dnia 19 listopada 2018 r. na karcie zgłoszenia do Szkoły Podstawowej nr 89 w Poznaniu.
• Etap rejonowy odbędzie się w SP89 4 grudnia 2018 r. o godz. 14.00.
• Uczniowie przynoszą ze sobą przybory do pisania, rysowania i kreślenia, legitymację szkolną oraz zgodę na przetwarzanie danych.
• W etapie rejonowym uczniowie będą rozwiązywać test z zestawem zadań zamkniętych w ciągu 60 minut.
• Do finału zakwalifikują się uczniowie, którzy uzyskają w teście przynajmniej 90% ogólnej liczby punktów. Otrzymają oni tym samym tytuł finalisty konkursu.
• W finale uczestnicy będą rozwiązywać zestaw zadań otwartych w czasie 60 minut.
• Suma punktów uzyskanych w etapie rejonowym i finale łącznie zdecyduje o zajęciu miejsca w konkursie.
• Tytuł laureata konkursu matematycznego dla uczniów klas piątych szkół podstawowych dzielnicy Jeżyce zdobędą ci uczestnicy, którzy uzyskają przynajmniej 95% punktów etapu rejonowego i finału łącznie.
• Wyniki konkursu ogłoszone zostaną na stronie internetowej szkoły organizującej konkurs (www.sp89poznan.edu.pl) w terminie 10 dni po jego zakończeniu.

Zakres tematyczny konkursu:

1. Działania na liczbach naturalnych.
• Obliczanie wartości wyrażeń arytmetycznych z uwzględnieniem kolejności wykonywania działań oraz praw działań.
• Rozkładanie liczb na czynniki pierwsze z uwzględnieniem cech podzielności.
• Podawanie przykładów liczb spełniających warunki określone za pomocą cech podzielności.
• Rzymski sposób zapisywania liczb.
• Wykrywanie błędów w obliczeniach.
• Szacowanie wyniku działań.
• Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem działań pisemnych.

2. Ułamki zwykłe.
• Zamiana ułamków zwykłych na dziesiętne i odwrotnie.
• Rozwiązywanie zadań tekstowych z zastosowaniem:
– obliczania ułamka danej liczby,
– obliczanie liczby na podstawie jej ułamka,
– obliczanie, jakim ułamkiem danej liczby jest druga liczba.
• Działania łączne na ułamkach zwykłych.

3. Ułamki dziesiętne.
• Działania łączne na ułamkach dziesiętnych.
• Działania łączne na ułamkach zwykłych i dziesiętnych.
• Rozwiązywanie złożonych zadań tekstowych z zastosowaniem ułamków zwykłych i dziesiętnych.

4. Podstawowe figury geometryczne.
• Własności trójkątów i czworokątów oraz ich klasyfikacja.
• Obliczanie obwodów trójkątów, czworokątów i innych wielokątów na podstawie ich własności oraz zależności między bokami.
• Obliczanie miary kątów wewnętrznych trójkątów i czworokątów.
• Obliczanie wymiarów figur płaskich oraz siatek sześcianu i prostopadłościanu w skali powiększającej i pomniejszającej.
• Obliczanie pól powierzchni kwadratów i prostokątów oraz pól powierzchni siatek sześcianu i prostopadłościanu.
• Kreślenie okręgów i kół, rozpoznawanie elementów okręgu i koła oraz zależności między nimi.
• Określanie własności figur powstałych przez lustrzane odbicie.

5. Obliczenia praktyczne:
• Wykonuje obliczenia zegarowe na godzinach, minutach i sekundach.
• Wykonuje obliczenia kalendarzowe na dniach. tygodniach, miesiącach i latach.
• Zamienia i prawidłowo stosuje jednostki długości i masy.

Regulamin
Karta zgłoszenia
Zgoda na przetwarzanie danych osobowych
Oświadczenie dotyczące ochrony danych osobowych
Przykładowe zadania otwarte-grudzień_2013
Przykładowe zadania zamknięte-grudzień_2013
Przykładowe zadania otwarte-grudzień_2014
Przykładowe zadania zamknięte-grudzień_2014
Przykładowe zadania otwarte-grudzień_2015
Przykładowe zadania zamknięte-grudzień_2015
Przykładowe zadania otwarte-grudzień_2016
Przykładowe zadania zamknięte-grudzień_2016
Przykładowe zadania otwarte-grudzień_2017
Przykładowe zadania zamknięte-grudzień_2017