Konkurs plastyczny pt. „Moje zabawy w Internecie”

1. Organizator: Szkoła Podstawowa nr 89 im. K. K. Baczyńskiego w Poznaniu.
2. Uczestnicy: uczniowie klas 1 – 3.
3. Cele konkursu: Upowszechnianie zasad bezpiecznego i właściwego zachowywania się w Internecie.
4. Zasady konkursu:
– każdy uczestnik przygotowuje pracę plastyczną płaską, wykonaną dowolną techniką w formacie A4,
– prace stają się własnością organizatora,
– na odwrocie pracą powinna być podpisana imieniem, nazwiskiem autora i klasą, do której uczęszcza.
5. Termin dostarczenia prac i ogłoszenie wyników:
– prace konkursowe należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21 lutego,
– wyniki konkursu zostaną ogłoszone 1 marca 2019 r. na tablicy w holu szkoły oraz na stronie internetowej szkoły.
6. Zasady przyznawania nagród: nagrody i dyplomy zostaną przyznane dla miejsc 1 – 3.