Konkurs Plastyczno-Literacki pt. „Moja Szkolna Biblioteka”

Organizator: Biblioteka Szkolna SP 89

Cele konkursu:
– rozbudzanie i rozwijanie aktywności plastycznej i literackiej wśród uczniów,
– promocja utalentowanych uczniów, wrażliwych estetycznie i aktywnych twórczo,
– budowanie poczucia więzi z Biblioteką Szkolną przez indywidualne plastyczno-literackie spojrzenie na to miejsce,
– promocja Biblioteki Szkolnej, podkreślenie jej roli w życiu szkoły.

Wymagania
Zadaniem konkursu jest stworzenie pracy plastycznej lub napisanie wiersza o Szkolnej Bibliotece.

Uczestnicy konkursu
1. Konkurs skierowany jest do wszystkich uczniów SP nr 89 w Poznaniu.
2. Konkurs obejmuje dwie kategorie wiekowe:
kategoria I – uczniowie klas I-III
kategoria II – uczniowie klas IV-VIII

Zasady konkursu
1. Każdy uczestnik przygotowuje jedną pracę konkursową w formacie A3 lub A4.
2. Technika wykonania pracy plastycznej i wiersza jest dowolna.
3. Prace konkursowe należy podpisać na odwrocie (imię, nazwisko, klasa) i oddać w Bibliotece Szkolnej do 21 października.
4. Organizator nie zwraca prac biorących udział w konkursie.
5. Prace zostaną wyeksponowane na wystawie podczas Święta Biblioteki Szkolnej.

Kryteria oceny
1. Organizator powołuje jury konkursu.
2. Wszystkie podpisane prace zgłoszone do konkursu zostaną ocenione przez jury.
3. Jury dokonuje oceny we wszystkich kategoriach, biorąc pod uwagę jakość, zgodność pracy z tematem, oryginalność i kreatywność.

Nagrody
1. Informacja o rozstrzygnięciu konkursu zostanie ogłoszona podczas obchodów Święta Biblioteki Szkolnej – 30 października 2019 r.
2. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają dyplomy, laureaci I-III miejsc nagrody rzeczowe.

Postanowienia końcowe
1. Autorzy wyrażają zgodę na publikowanie prac.
2. Biorący udział w konkursie akceptują jego regulamin.

Koordynator konkursu: Joanna Weremko-Witkowska